25 F 22 399.662,05 412.903.85 63.075 f 85.260,— 22.185,— f 63.075,— 61.704,30 319.204,07 Totaal der Passiva f 29.031.473,17 a. c. 1.484.726,02 f 1.484.726,02 Transporteeren f 2.040,75 412.944,15 18.782,82 176,85 Transport f 27.340.979,33 12e. Fonds voor Rollend Materieel Interc. lijnen Hiervoor geldt dezelfde toelichting als bij punt 10. 13e. Fonds voor Werktuigen en Gereedschappen Hiervoor geldt dezelfde toelichting als bij punt 9. 14e. Reserve Pensioenfonds Saldo vorig jaar In mindering gebracht de 5e annuïteit tot dekking van het tekort, vastgesteld bij opmaking van de W. B. van het pensioenfonds per 31 De cember 1931 De Verlies- en Winstrekening omvat de navolgende rekeningen: Debet le. Dienst der Leening, omvattende: Rente 414 Schuldbeken tenissen f 944.620,19 b. Rente 4’/2 Obligatiën. 210.825,— Aflossing Schuldbekente nissen en Obligatiën 329.280,83 15e. Reserve Koersverschillen 16e. Nog te betalen coupons Voor vervallen nog niet aangeboden coupons. 17e. Nog te betalen Couponbelasting 18e. Gemeente 's-Gravenhage Voor gedeeltelijke betaling van het verlies over 1936, hetwelk overeenkomstig art. 7 3, lid 1, der Overeenkomst voor haar rekening komt. 19e. N.V. Haagsche Buurtspoorwegen Hiervoor geldt dezelfde toelichting als bij punt 18. 20e. Diverse Crediteuren 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 480