25 28 Eerste Nederlandsche Accountants-kantoor van 1883. ’s-GRAVENHAGE, 16 Maart 1937. Aan den Raad van Beheer van de N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg-Maatschappij, ’s-Gravenhage. MORET STARKE. Mijne Heer en, Hierbij hebben wij de eer U mede te deelen, dat wij de boek houding Uwer Maatschappij over het boekjaar 1936 aan de hand van bescheiden regelmatig’ hebben nagezien en accoord be vonden. De door ons mede-onderteekende Balans per 31 December 1936 en Verlies- en Winstrekening over 1936, sluitende met een ver- liessaldo van f 875.913,89, zijn in aansluiting met de boeken, ter wijl wij de juistheid der verschillende posten hebben nagegaan, en in het bijzonder, dat deze zijn vastgesteld overeenkomstig de bepalingen der Statuten Uwer Maatschappij en der Overeen komst, gesloten 28 December 1926 tusschen de Gemeente ’s-Gra venhage en de N.V. „Haagsche Tramweg Maatschappij”. Wij kunnen dan ook verklaren, dat, naar onze overtuiging, gegrond op ons onderzoek en de ons daarbij verstrekte gegevens en inlichtingen, de door ons mede-onderteekende Balans per 31 December 1936 en Verlies- en Winstrekening over 1936 een betrouwbaar beeld geven van den financieelen toestand Uwer Maatschappij op dien datum en van de in het boekjaar 1936 verkregen resultaten. Hoogachtend, J. MORET SR. 'S-GRAVENHAGE, Jan van Nassaustraat 3, Telefoon 112060 en 112061. ROTTERDAM. Mauritsweg 11. Telefoon 50947 en B1947. Eerste Neder!. Accountants-Kantoor van 1883 MORET STARKE. J. MORET Sr. T J. F. STARKE Leden N.I.V.A. Medewerkers: Mr. J. MORET Jr. Dr. J. MOSER. Mr. B. MORET. Procuratiehouders J. B. H. ’T HART. H. MAAS. B. ZEGWAART.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 486