29. 34. 35. van 48. ALPHABETISCH REGISTER. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 27. 28. 32. 33. 30. 31. 44. 45. 46. 47. 42. 43. BIJLAGEN. (Tweede gedeelte.) 26. en Ge- Verslag omtrent den Gemeentelijken Dienst van Haven en Marktwezen. betreffende den Gemeentelijken Telefoondienst. van den toestand en de exploitatie van het Ge meentelijk Gasbedrijf. Uittreksel van het verslag der N.V. Haagsehe Maatschappij voor Gasdistributie (Hamag). Verslag betreffende het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf, van de Gemeentelijke Hypotheekbank, het Nood- hypothekenfonds en het Rijkshypotheken- fonds. den staat der Gemeentebank van Leening. toestand van de Gemeentelijke Arbeids beurs. betreffende het Gemeentelijk Bureau voor Be roepskeuze. den Gemeentelijken Dienst voor Maat schappelijk Hulpbetoon. de Gemeenteziekenhuizen. Gemeentelijken Geneeskundigen zondheidsdienst. de Gemeenteapotheek. Werkloosheidsverzekering en de bijzondere maatregelen in zake werkloozenzorg. omtrent het Lager Onderwijs. van de Stichting „Onderwijsfonds voor zieke Kin deren te ’s-Gravenhage”. omtrent het Voortgezet Onderwijs. van de Commissie van Toezicht op de Visscherij- school en de Zeevaartschool te Scheveningen. het Archief der Gemeente. den Dienst voor Kunsten en Wetenschappen, betreffende den Koninklijken Schouwburg. van de Stichting „Haagsehe Sport- en Speelter reinen”. Schoonheidscommissie. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 den No.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 496