45 en electriciteit. Coöp. Vleeschhouwerij „Eigen Hulp" U.A. Het aantal leden bedroeg op 31 December 622. Er werd een bruto-winst gemaakt van f 17.201,22; de exploitatiekosten beliepen f 16.097,89, zoodat de netto-winst bedroeg f 1.103,33. Aan de leden kon 2 dividend worden uitgekeerd. Het personeel bestond op 31 December uit 9 personen. Coöp. Aardappelen- en Brandstoffenvereeniging „Eigen Hulp" U. A. Het ledental bedroeg op 30 Juni 1936 4 376. Gedurende het boekjaar werden aan leden en niet-leden o. m. geleverd 140 829 hl anthraciet, 127 026 hl cokes en 55 211 hl aardappelen. In totaal werd ontvangen f 595.945,36; de zuivere winst bedroeg f 31.490.725. Aan de leden werd 6 dividend toegekend. ’s-Gravenhaagsche Coöperatieve Verbruiks-, Voortbrengings en Voorzorgsvereeniging „De Volharding" U.A. Het ledental bedroeg op 1 September 1936 21202. De winst in de afdeelingen bakkerij, banketbakkerij, kruidenierswaren, manufacturen, hee- ren-mode, bedden en optiek bedroeg onderscheidenlijk f 69.448,98, f 3.377,22, f 52.324,66, f 441,21, f 36,98®, f 2.179,08 en f 696,55; het verlies in de afdeelingen slagerij, woninginrichting, verkoophuis, heerenkleeding, schoenen en lijkbezorging onderscheidenlijk f 12.856,39, f 5.319,59, f 4.745,56, f 2.541,02®, f 5.041,31 en f 6.586,15. Het netto-overschot over het boekjaar 2 September 1935 31 Augustus 1936 bedroeg f 193.665,51®. Aan dividend werd uit gekeerd: afd. bakkerij 10 afd. kruidenierswaren 3 en afd. slagerij 2'/2 Het juridisch adviesbureau verstrekte 630 adviezen. ’s-Gravenhaagsche Coöperatieve Bakkerij en Verbruiksveree- niging „De Hoop" U.A. Het aantal leden bedroeg op 1 September 1936 3 366. In de afdeeling bakkerij is gedurende het boekjaar 2 September 1935 t./m. 29 Augustus 1936 verkocht tot een bedrag van f 299.868,06® en in de afdeeling kruidenierswaren tot een bedrag van f 208.922,79®. De afdeelingen bakkerij en kruideniers waren gaven overschotten van onderscheidenlijk f 1.421,53® en f 750,59®. Het personeel bestond op 1 September 1936 uit 105 personen. Het Gemeentelijk Gasbedrijf produceerde in 1936 64 769 330 m3 Productie en dis- gemengd gas. Het aantal gasverbruikers was op 31 December tributie van gas 125 319het verbruik binnen de Gemeente bedroeg gedurende het verslagjaar 59 653 592 m3, terwijl aan de Haagsche Maatschappij voor Gasdistributie 1 528 817 m3 werd af geleverd. De gasverbruikers, die in de Gemeente bij de Haagsche Maatschappij voor Gasdistributie waren aangesloten, werden, gerekend te zijn ingegaan 1 Januari 1936, rechtstreeks door het Gemeentelijk Gasbedrijf bediend. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar het verslag van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 49