26 5 te Schevenin een. aan deze vaartuigen geen verbinding met den wal toegestaan, alvorens de quarantaine-dokter hiertoe vergunning had gegeven. Het mistsignaal werd tijdens dikken mist 54 maal met een Mistsignaal. totaal van ruim 272 uren in werking gesteld. De dienst der seininrichting werd onafgebroken dag en nacht Seininriehting. waargenomen. Als grondslag voor het getijsein werd steeds aan genomen de minste diepte, welke in de vaargeul der buiten haven en tot 300 m buiten de havenhoofden in zee werd aange troffen, volgens de laatste door den Rijkswaterstaat verrichte peiling. Gedurende het verslagjaar werd 13 maal door vaartuigen Schadevaring. schade toegebracht aan de Gemeentelijke havenwerken, waar van 8 maal in de le binnenhaven en de binnenvoorhaven, 2 maal in de doorvaart van de le naar de 2e binnenhaven en 3 maal in de 2e binnenhaven. Van de gemaakte schade werd proces-verbaal opgemaakt, welke processen-verbaal werden doorgezonden naar den dienst der Gemeentewerken, die voor de verdere afwikkeling zorg droeg. Het aantal gehellingde vaartuigen bedroeg 309, zijnde 42 Sleephellingen. vaartuigen meer dan in het voorgaande jaar. Zij werden alle ledig opgehaald. Er kwamen 837 aanvragen in voor uitgifte van duinwater Duinwater, aan de le binnenhaven, aan welke aanvragen tot een totaal van 2.489.100 1 werd voldaan. Aan de 2e binnenhaven werd aan 1.419 aanvragers 3.535.600 1 verstrekt. In totaal werd dus aan vaar tuigen 6.024.700 1 duinwater uitgegeven. Gedurende het verslagjaar werd de hijschkraan 110 maal in Hijschkraan. gebruik gesteld. De Gemeentelijke Reinigingsdienst heeft het haventerrein Reiniging, geregeld bezemschoon gehouden en de vuilnisbakken geledigd. Voorts gaf genoemde dienst aan reederijen 3 maal per week ge legenheid tot het storten van vischvuil in daarvoor in de 2e binnenhaven gelegen vaartuigen. Door personeel van den dienst der Gemeentewerken werd het drijvend vuil uit de binnenhavens geregeld gevischt. In de vacature in den Raad van Afslag, ontstaan door het Raad van Afslag bedanken van den heer C. Twilt, werd voorzien door de benoe ming van den heer K. J. van der Harst, die optrad als een der vertegenwoordigers van de vischhandelaarsvereeniging „Vrede”. Met uitzondering van de heeren C. P. Damme en J. C. Zwart, die voor een herbenoeming niet in aanmerking wenschten te komen, werden alle aftredende leden van den Raad van Afslag VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 501