26 6 Vischafslag. III. BINNENHAVENS EN VAARTEN. Scheepvaart Beurtvaart Woonschepen. Stremmingen. Beweegbare bruggen. te Scheveningen, met ingang van 1 September 1936, door Burge meester en Wethouders als zoodanig herbenoemd voor den tijd van drie jaren. In de beide vacaturen werd voorzien door de benoeming van de heeren D. van der Zwan en P. van der Harst Jr., onderschei denlijk als vertegenwoordiger van den Centralen Bond van Transportarbeiders en van de Scheveningsche Kustvisschers. Gedurende het jaar 1936 hield de Raad van Afslag 7 ver gaderingen. De door vaartuigen aangevoerde versche visch werd aan den afslag verkocht voor een bedrag van f 363.171,50, terwijl aan consignatievisch werd omgezet een bedrag van f 270.674,22. De scheepvaart was gedurende het verslagjaar wederom on gunstig. In het geheel kwamen langs het havenkantoor aan de Laakhaven binnen 11.204 vaartuigen, waarvoor het havengeld per reis werd betaald, met een laadvermogen van 1.030.110 ton (van 1.000 kg) tegen 13.925 vaartuigen met een laadvermogen van 1.240.228 ton in 1935; langs het havenkantoor Mabrug 2.023 vaartuigen, waarvoor het havengeld per reis werd betaald, met een laadvermogen van 17.429 ton tegen 1.937 vaartuigen met een laadvermogen van 16.460 ton in 1935, te zamen 13.227 vaartuigen tegen 15.862 in 1935. De aanvoer van zand was gedurende het afgeloopen jaar onbelangrijk. Het aantal daarvoor gebezigde vaartuigen bedroeg 460 met een laadvermogen van 72.415 ton. Deze cijfers waren in 1935 onderscheidenlijk 758 en 106.646. De beurtvaart is in het verslagjaar minder gunstig geweest. Deze tak van nijverheid heeft veel te lijden van het toenemend vervoer per auto. Door 44 vaartuigen werden geregelde scheep vaartdiensten onderhouden tusschen deze gemeente en andere plaatsen. Het aantal woonschepen blijft stationnair; aan het einde van het verslagjaar waren 43 van deze vaartuigen aanwezig tegen 42 op ultimo December 1935. Ook dit jaar vonden eenige stremmingen plaats, hoofdza kelijk als gevolg van lage waterstanden. Voorts zonken op enkele plaatsen in de vaarwaters der Ge meente vaartuigen. Zij werden echter alle tijdig gelicht. Gedurende het verslagjaar passeerden door de negen beweeg bare bruggen in geopenden stand 63.446 vaartuigen, gemiddeld per etmaal circa 211. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. L

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 502