26 7 o.m. ver in verband met de omstandigheid, dat de schepen, die niet met eigen kracht varen, gedurende het verslagjaar door de sleepbooten naar en van hun ligplaats werden gehaald, is van de electrische doorhaalinrichting bij de brug over de Laakhaven in den Rijswijkscheweg in 1936 slechts 69 maal gebruik gemaakt. B. MARKTWEZEN. Aan het einde van het verslagjaar waren 12 personen aan Personeel, het Marktwezen verbonden, waarvan 11 in vasten en 1 in tijde- lijken dienst. Bovendien waren verscheidene losse werklieden gedurende korteren of langeren tijd bij het Marktwezen werk zaam. Evenals het vorige jaar kon aan alle aanvragen om een Algemeene standplaats op de algemeene markt worden voldaan. markt. Klachten omtrent den geringen omzet der artikelen, als gevolg van de werkloosheid, werden ook gedurende het slagjaar van de zijde der kooplieden vernomen. De besprekingen, gevoerd met de betrokken diensten en orga nisaties omtrent de indeeling, verlichting enz. van het terrein aan de Herman-Costerstraat, waarheen de algemeene markt krachtens Raadsbesluit van 22 Juli 1935 zal worden verplaatst, waren aan het einde van het verslagjaar nog niet beëindigd. In verband met artikel 47, lid 2, der „Marktverordening 1917” werd in 34 gevallen toestemming verleend om een toegewezen standplaats gedurende ten hoogste één maand te doen innemen door een lid van het gezin of door personeel. De op den Goeden Vrijdag, den 2den Paasch- en Pinksterdag en de Kerstdagen vallende marktdagen zijn op andere dagen gehouden, terwijl de zg. St. Nicoiaasmarkt, die op 5 December plaats vindt, doch ditmaal op een algemeenen marktdag viel, op Donderdag 3 December 1936 werd gehouden. Het aantal vaste standplaatsen bedroeg op Maandag 380, op Standplaatsen. Vrijdag 305 en op Zaterdag 233, waarvan onderscheidenlijk 45, 38 en 30 werden ingenomen door personen, die buiten deze ge meente woonachtig zijn. Aan 2 personen werd gedurende één week en 1 persoon ge durende twee weken het recht ontzegd een standplaats in te nemen op de algemeene markt, wegens handelingen, gepleegd in strijd met de orde of goede trouw. Gedurende het verslagjaar vervielen 67 vergunningen door Marktvergun- intrekking of door overlijden. ningen. In verband met de onzekerheid omtrent de ontwikkeling van het marktvraagstuk hebben Burgemeester en Wethouders bü hunne beschikking van 14 November 1933, no. 20973 afd. O.W., besloten voorloopig geen nieuwe vergunningen uit te geven. VEKSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 503