26 8 Decembermarkt. I Groente- en fruitmarkt. Aangevoerde artikelen. Met inbegrip van de vaste plaatsen bedroeg het aantal keeren, dat op de Groote Markt en de Prinsegracht standplaat sen werden ingenomen, 63.004, op de ’s-Gravenzandelaan 4.297 en in de Koningstraat 301, totaal 67.602 keeren. De Decembermarkt, waarop dezelfde artikelen worden ver handeld als op de algemeene markt, wordt gehouden in de maand December op de Groote Markt en de Prinsegracht op de dagen, welke niet bestemd zijn voor het houden van de alge meene markt, met uitzondering van de Zondagen en de Kerst dagen. Het aantal keeren, dat een standplaats werd ingenomen, bedroeg 99. Tijdens den vollen aanvoer van de in den zomer op de groente- en fruitmarkt gebrachte producten werden de stand plaatsen op die markt alle bezet. Daar de afzet der producten niet altijd gelijken tred hield met den aanvoer, waren de prijzen der artikelen over het alge meen laag. In de maand Februari had reeds volle aanvoer plaats van kasspinazie; in Maart van kasbloemkool, kaspeulen, kassnij- boonen en kasprincesseboonen, alsmede van kasaardbeien en kasperziken. Boerenkool werd in het voorjaar normaal aangevoerd; de prijs bedroeg gedurende het le kwartaal 8 tot 10 cent per kg, terwijl dit artikel gedurende het laatste kwartaal 5 tot 7 cent per dezelfde hoeveelheid deed. Hollandsch lof, van Januari tot einde Maart ter markt ge bracht, deed 10 tot 12 cent per kg. De prijzen van Brusselsch lof schommelden van Januari tot half Mei van 16 tot 26 eent, van October tot begin November van 10 tot 15 cent en daarna tot ultimo December van 11 tot 13 cent, alles per kg. Voor prei werd gedurende de zomermaanden circa 3 cent, de overige maanden 2 tot 3 cent per bos betaald, terwijl spruiten, aangevoerd van Januari tot begin April en van medio October tot ultimo December, onderscheidenlijk 15 tot 26 en 12 tot 15 cent per kg noteerden. Voorts werd voor Hollandsche bloemkool betaald 20 tot 25 cent, voor Fransche bloemkool was de prijs tot en met April 15 tot 25 cent en gedurende December 10 tot 15 cent, alles per stuk. Jonge peen, in Mei aangevoerd, bracht gedurende die maand 10 tot 15 cent per bos op; later daalden de prijzen van 8 tot 10 cent per dezelfde hoeveelheid. Winterpeen, knolrapen en uien werden verhandeld tegen 3 en 4 cent per kg. Gekookte bieten deden 7 tot 9 cent per dezelfde VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 504