26 11 De aardappelhandel vond gedurende het verslagjaar in hoofdzaak plaats in de op de groente- en fruitmarkt gelegen pakhuizen. De oogst der aardappelen was gunstig; groote hoe veelheden dezer producten, die van goede kwaliteit waren, wer den aangevoerd. het terrein der groente- en fruitmarkt De noteeringen der prijzen per hl van enkele soorten aard appelen waren als volgt: Het aantal keeren, dat een standplaats werd ingenomen, be droeg 53.702. Zooals reeds in het vorige verslag is medegedeeld, wordt de Veiling groente veiling op de groente- en fruitmarkt thans geëxploiteerd door en fruitmarkt de „Haagsche Veiling voor fruit en groenten” N.V., onder direc tie van J. J. Overwater. Gedurende het verslagjaar had een geregelde aanvoer plaats van groenten, fruit, eieren en bloemen. Ook buitenlandsche pro ducten als bloemkool, witlof, tomaten, appelen, peren en kersen werden ter veiling aangevoerd. In totaal werd aan verschillende artikelen gedurende dit jaar omgezet voor een bedrag van f 254.015,04, waarvan een bedrag van f 23.439,82 aan eieren. De op de groente- en fruitmarkt aanwezige cantine werd Cantine groente- gedurende het verslagjaar geëxploiteerd door J. Sorel. De huur en fruitmarkt, van het cantinegebouw is tot en met 31 Juli 1938 verlengd tegen een huurprijs van f 3.150,per jaar. Gedurende het verslagjaar had op de bloemmarkt, die gehou- Bloemmarkt op den wordt op het daarvoor bestemde gedeelte van het terrein van de groente- en fruitmarkt, een ruime aanvoer plaats van planten en bloemen; vooral in losse bloemen was de handel zeer levendig. Ook had in 1936 een groote aanvoer plaats van kerst- boomen. Ter markt werden voorts aangevoerd struiken en plan ten uit Aalsmeer, terwijl de losse bloemen als gladiolen, dahlia’s, hyacinten, asters enz. afkomstig waren uit de omgeving van Katwijk en Eijnsburg. Evenals vorige jaren werd deze markt druk bezocht door winkeliers en venters. Het aantal keeren, dat een standplaats werd ingenomen, bedroeg 5.826. Met ingang van 1 Januari 1936 is de reiniging van de Reiniging groente- en fruitmarkt in eigen beheer genomen. groente- en fruitmarkt. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. eigenheimers blauwen blauwputten. redstar Juli—Sept. f 2,20 tot f 2,80 Overige maanden. f 2,— tot f 2,40 2,60 2,80 2,50 2,80 Jan.—Juni f 130 tot f 2,40 2,60 3,— 2,80 3,— 230 3,- 2,— 2,50

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 507