46 Scheepvaart. Bankwezen. het Gemeentelijk Gasbedrijf (bijlage 28) en naar het uittreksel van het verslag der N.V. Haagsche Maatschappij voor Gas distributie (Hamag) (bijlage 29). Het aantal door het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf geprodu ceerde eenheden bedroeg 176 575 600; aan gelijkstroom (tram) werden verbruikt 11 197 433 en aan draaistroom 134 031 398 een heden. Het aantal aangesloten installaties bedroeg op 31 Decem ber 131471. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar het verslag van het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf (bijlage 30). De Raad keurde goed, dat door de Gemeente tot een bedrag van f 3.000,zou worden bijgedragen in de voor de „Kema” ontstane schade (9 Maart). In de Visschershaven kwamen 8 297 vaartuigen met een gezamenlijken inhoud van 658 200 m3 binnen; langs het haven kantoor aan de Laakhaven en dat aan de Mabrug gingen 13 227 vaartuigen, waarvoor het havengeld per reis werd betaald, met een gezamenlijk laadvermogen van 1 047 539 ton (van 1 000 kg). Nadere gegevens treft men aan op bladz. 1 en 6 van het ver slag van den Gemeentelijken Dienst van Haven- en Marktwezen (bijlage 26). Bij de Gemeentelijke Hypotheekbank, het Noodhypotheken fonds en het Rijkshypothekenfonds werden gedurende het jaar 1936, ongerekend de overnemingen en de voortzettingen, te zamen 5 leeningen gesloten tot een gezamenlijk bedrag van f 18.200,De totale omzet met inbegrip dus van de zooeven genoemde posten bedroeg rond f 3.199.600,Op 31 December was het totaal bedrag der uitstaande leeningen bij deze hypo- theekinstellingen onderscheidenlijk rond f 11.551.400,-, f 882.000,- en f 9.979.600,-. Voor nadere gegevens omtrent de drie hypo- theekinstellingen wordt verwezen naar het verslag van de Gemeentelijke Hypotheekbank (bijlage 31). Bij besluit van den Raad werd waarborg verleend terzake een door middel van het Noodhypothekenfonds ten behoeve van de N.V. Mij. „Stedelijk Belang” verstrekte hypotheek (24 Au gustus). Bij de Gemeentebank van Leaning stonden op 31 December 39 851 leeningen op onderpand tot een gezamenlijk bedrag van f 516.034,25 uitgedurende het verslagjaar werden 117 841 leeningen tot een bedrag van f 1.296.736,50 verstrekt en 109 829 tot een bedrag van f 1.258.371,25 afgelost. Het aantal der op 31 December uitstaande leeningen aan Rijks-, Provinciaal- en Gemeentepersoneel en particulieren bedroeg 2 861 tot een totaal bedrag van f 247.810,47; gedurende 1936 werden 2 568 leeningen tot een bedrag van f 358.009,80 verstrekt en 2 576 tot een bedrag van f 386.424,05 af gelost. In 1936 werden 1172 voorschotten op te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 50