27 4 Werkplaatsen. Overzicht van het kabelnet: Kabelnet. 70982 48211 22771 Installatie- afdeeling. Gebouwen, terreinen en centraal-bu- reaux. Hofstraat Jan-v.-d.-Hejjdenstraat Marnixstraat Fuchsiastraat Lisztstraat Kerklaan Koningin-Sophiestraat Bisschopstraat Voorburg 16381 4092 19333 4058 1478 9883 9253 3977 2527 11716 2060 13613 2803 722 7083 6040 2553 1621 4665 2032 5720 1255 756 2800 3213 1424 906 In het algemeen werden geen bouwkundige werken van be- teekenis uitgevoerd, met uitzondering van den voortgezetten bouw voor uitbreiding van het telefoongebouw aan de Kerklaan. In verband met de te verwachten uitbreiding van de bureau- installaties als gevolg van de invoering van het automatisch interdistrict-verkeer werden ontwerpen gemaakt voor de uit breiding van de satellieten-gebouwen. In het verslagjaar kwamen in de telefoongebouwen Marnix straat, Hofstraat en Kon.-Sophiestraat zg. gas-(vlucht)kelders ten behoeve van het personeel gereed, met uitzondering van de inrichting dier kelders. Een belangrijk werk kwam gereed, bestaande in de wijziging van de Centraal-bureaux Marnix I en Marnix II tot één district- centrale; de hiermede samengaande groote wijzigingen in alle bureaux werden zonder merkbare stoornis uitgevoerd. Terwijl de groote werken in de eentrale-inrichtingen een be langrijk deel van het prestatie-vermogen der installatie-afdee- ling in beslag namen, werden toch nog in 1936 13 automatische kantoorinstallaties gemonteerd en een aantal wijzigingen en uitbreidingen aan vele andere aangebracht. De indienststelling van de nieuwe automatische telefoon- installatie van het Ministerie van Landbouw en Visscherij leverde een gunstig resultaat op. Behalve de vele werkzaamheden van allerlei aard voor de verschillende bedrijfsafdeelingen werden in de werkplaatsen de volgende aantallen apparaten behandeld: 9150 wand- en tafeltoestellen, 2941 serie-toestellen, 751 lijnkiezer-toestellen, 159 muntautomaten, 2294 schellen, 2546 microtelefonen, 457 radio- kastjes, 20 schakelborden met 6,10 en 25 neventoestellen. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. Bezet. Reserve. Aantal dubbeldraden op 31 December 1986. Totaal. Kabelnet van het Centraal-Bureau

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 513