27 10 0,327 0,384 0,305 1008252 1112501 668156 Inlichtingen» bureau. Radio- distributie. Gremidd. percentage per dag gestoord 0,359 Aantal gestelde vragen Door automatische tijdmelding ontstond er groot verschil met vorige jaren. De verhouding van dit cijfer tot het overeenkomstige in vorige jaren blijkt uit den volgenden staat. Het aantal aan het Inlichtingenbureau gestelde vragen be droeg in 1936: 668156. Dit is 25533 meer dan in 1935. De verloving van H.K.H. Prinses Juliana is de eenige ge legenheid geweest, waarbij op groote schaal vragen beantwoord werden. In 3 uur werden hiervoor 2400 inlichtingen verstrekt. Begin December vond de omzetting van het oproepnummer voor de tijdmelding plaats van 393131 in 61, waarbij tegelijkertijd de gelegenheid opengesteld werd om op het hierdoor vrijko mende nummer naar de weerberichten van Nederland, Engeland, België en Duitschland te informeeren, waarmede dus een aan vang was gemaakt met den „Weerberichtendienst”. Door de nog vrij algemeene onbekendheid met deze instelling was de belangstelling in December hiervoor nog niet groot. Ge middeld werden 5 tot 8 vragen per dag beantwoord. Ten slotte volgt hieronder een opgave van het aantal der aan het Inlichtingenbureau in de jaren 1932 tot en met 1936 gestelde vragen. Als gevolg van de slechte tijdsomstandigheden verminderde het aantal radio-aansluitingen met 277. Het bedroeg op 31 De cember 1936 met inbegrip van 31 dienstaansluitingen 5936. De Haagsche Telefoon-Radio-Vereeniging werd ontbonden, nadat door den rechter uitspraak was gedaan in het geding tusschen de omroepvereenigingen eenerzijds en den uitgever van „De Haagsche Telefoon-Radio-Gids” anderzijds, waarbij dezen uitgever definitief verboden werd de programma’s van de Nederlandsche omroepvereenigingen op eenigerlei wijze af te drukken en te doen verspreiden. In verband met het subsidie, dat de H.T.R.V. in het verleden van den Telefoondienst had ontvangen, is bij de ontbinding der 0,342 0,345 1151873 642623*) VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST 1935. 1936. 1931. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934. 1936. 1935.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 519