47 pensioenen tot een totaal bedrag van f 235.370,84 verstrekt en weer af gelost; op 31 December bestond geen saldo. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar het verslag van de Gemeentebank van Leening (bijlage 32). Hulpbank te ’s-Gravenhage. De Bank verleent ten behoeve van bedrijven en aan ambtenaren van Rijk en Gemeente voor schotten tot een maximum bedrag van f 1.000,voor den tijd van ten hoogste 1 en 2 jaren tegen een rentetax van 6 voor de bedragen tot f 500,en van 7 voor die van f 500,t./m. f 1.000,Gedurende 1936 werd aan 108 personen een voorschot verleend tot een totaal bedrag van f 34.100,Het jaar 1936 sloot met een winstsaldo van f 291,21. Haagsche Boazbank. Het saldo der uitstaande voorschotten bedroeg op 31 December 1935 f 595.739,12. In 1936 werden 46 aan vragen tot een totaal bedrag van f 42.525,toegestaan, terwijl in totaal f 105.297,54 werd af gelost, zoodat op 31 December 1936 aan voorschotten uitstond een bedrag van f 532.966,58. De rente voet voor voorschotten varieerde van 5’/z6'/2 Zie voor de Crediet-commissie van het Haagsch Crisis Comité bladz. 52. Onderstaande tabel bevat eenige gegevens omtrent de in de Gemeente gevestigde spaarbanken. Ingelegd Terugbetaald Naam. in 1936. f 960.861,95 1.073.070,27 f 1.524.896,91 f 503 7 34.444,61 45.321,13 11 297.282,53 336.025,61 867.923,— 199 7, 33.125.282,26 1.943.795,02 1.195.711,18 54.323,89 38.778,16 31.777.307,87 1.922.296,62 1.241.062,20 24.630,19 63.786,82 60.395,32 55.601,25 Aantal in 1936 afge geven nieuwe boekjes. 9 800 808 71 Saldo tegoed op 31 December 1936. Bovendien 43 spaarrekeningen zonder boekje. Deze spaarbank is met ingang van 1 Januari 1933 omgezet in een filiaal van de N. V. Algemeens paarbank der Verbruikscoöperaties. Op boekjes, welke niet op de in noot 2 genoemde spaarbank zijn overgeschreven. 1->e ia de Gemeenteverslagen van 1934 en 1935 vermelde cijfers betreffende deze instelling ebben alleen op het hoofdkantoor betrekking. 37.022.039,93 3.688.399,— 711.335,40 3) 73.772,79 paarkas „Boaz" paarbank der „Schielandsche Crediet en Depositobank” paarkas van „Eigen Hulp” paarkas van de „'s-Gravenh. Crediet vereeniging en Depositokas” utsspaarbank 's-Gravenhage b. Scheveningen paarkas van „De Rentekas” paarbank van „De Volharding”2) •V. Algemeene Spaarbank der Ver bruikscoöperaties 4)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 51