27 13 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. Omtrent de rekening van den Gemeentelijken Telefoondienst over 1936 kan het volgende opgemerkt worden. Het voordeelig saldo, dat over 1935 f 897.728,35 bedroeg, be draagt over 1936 f 1.132.918,58 (f 47.918,58 meer dan geraamd), dat is f 235.190,25 of ruim 26 meer. De baten zijn, vergeleken met 1935, rond f 35.500,of ruim meer. De volgende artikelen brachten meer op: Art. I „Op brengst van abonnementen” rond f 82.400,of ruim 2 meer en Art. II „Opbrengst van den telefoongids” rond f 1.400,of ruim 1*4 meer. Daarentegen brachten in hoofdzaak minder op: Art. II „Op brengst van gesprekken in publieke spreekgelegenheden” rond f 6.700,— of bijna 8 minder; Art. III „Opbrengst van werken voor derden” rond f 30.700,of ruim 17 minder in verband met de op 1 October 1935 ingevoerde verlaging der aanlegkosten en den minderen omvang van installatie-werken, die moesten worden uitgevoerd; Art. V „Rente van kasgeld enz.” rond f 6.600,of ruim 60 minder. De lasten bedroegen rond f 199.700,of bijna 6 minder dan in 1935. In hoofdzaak eischten minder: Art. I „Kosten van werken voor derden” rond f 3.700,of bijna 3 minder; Art. IV „Alge- meene onkosten” rond f 23.200,of ruim 2 minder; Art. V „Renten” rond f 30.600,of bijna 6 minder; Art. VI „Afschrij vingen” rond f 145.000,of ruim 13 minder, veroorzaakt door de verlaging van de afschrijvings-pereentages; Art. VII „On inbare posten” rond f 2.500,of ruim 17 minder. Daarentegen eischten meer: Art. II „Kosten van den telefoon gids” rond f 1.700,of ruim 3 meer en Art. VIII „Uitkeerin- gen aan de Gemeente” rond f 4.700,of bijna 2 meer. Het kapitaal vermeerderde door uitbreiding met f 821.494,10 en verminderde door aflossing met f 966.898,37. Wat de rekening van de Gemeentelijke Tijdaanwijzing over 1936 aangaat zij opgemerkt, dat het voordeelig saldo f 1.379,80 bedraagt, tegenover f 3.922,50 over 1935. De baten zijn, vergeleken met 1935, rond f 1.700,minder en de lasten rond f 800,— meer. Het kapitaal vermeerderde door uitbreiding met f 137,23 en verminderde door aflossing met f 8.959,43. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 522