50 Arbeidswet Arbeidsbemid deling. Arbeids geschillen. Voorlichting bij beroepskeuze. Gemeentelijk Bureau voor Beroepskeuze behandeld. Hiervan be troffen 817 aanvragen mannelijke en 431 vrouwelijke personen. in totaal 2 638 leden aangesloten. Meer dan 100 leden telden de organisaties van: ambtenaren bij de P.T.T. (518), Gemeente ambtenaren (346), politiepersoneel (285), overheidspersoneel (238), ambtenaren bij de Nederl. Spoorwegen (171), handelsreizi- gers (157), technici (120) en werkmeesters (114). Het adviesbureau voor arbeidszaken verstrekte 74 adviezen. Bij den Haagschen Christelijken Besturenbond waren op 1 October 1936 aangesloten 19 organisaties met in totaal 5 523 leden. Meer dan 100 leden telden de organisaties van: fabrieks- en transportarbeiders (1241), bouwarbeiders (754), kantoorbe dienden (475), arbeiders in bedrijven van voedings- en genot middelen (464), metaalbewerkers (324), ambtenaren (322), hout bewerkers en meubelmakers (307), werklieden in overheidsdienst (301), politie-ambtenaren (289), arbeiders in de grafische vakken (257), spoor- en tramwegpersoneel (251), landarbeiders (177) en postpersoneel (151). Het adviesbureau voor arbeidsrecht en belastingzaken heeft door ziekte van den secretaris in het verslagjaar niet normaal gefunctionneerd. Behandeld werden 142 zaken. Het aantal door de Politie gehouden inspectiën ter controle van de richtige naleving van de bepalingen der Arbeidswet be droeg 11113. Aan 1545 hoofden van ondernemingen werd toegestaan voor een bepaalden tijd den arbeid van de in hunnen dienst zijnde arbeiders te doen voortduren langer dan het voor hun bedrijf vastgestelde uur. Bij de Gemeentelijke Arbeidsbeurs werden 32 430 aanvragen van werkgevers en 76 949 aanbiedingen van werkzoekenden ingeschreven, waarvan bij de afdeeling voor mannen onder scheidenlijk 14 430 en 56 784 en bij die voor vrouwen onderschei denlijk 18 000 en 20165. De afdeeling voor mannen plaatste 14 011, die voor vrouwen 10 201 personen. Het verslag van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs is als bijlage 33 aan dit verslag toegevoegd. Bij de Arbeidsbeurs der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo werden 1749 aanvragen van werkgevers en 2195 aanbiedingen van werknemers ingeschreven. Het aantal ge plaatste personen bedroeg 1614. Bij het bemiddelingsbureau van de Ned. R.-K. Centrale Ver eeniging ter bescherming van meisjes kwamen 510 aanvragen om personeel in; het aantal aanbiedingen bedroeg 818, dat der plaatsingen 330. Het aantal in de Gemeente voorgekomen werkstakingen bedroeg 8; uitsluitingen kwamen niet voor. In totaal werden 1248 nieuwe aanvragen om advies door het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 54