28 12 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. Rekening van het Gasbedrijf over 1936. waren in 1936: 1,031 cent 1,316 Omtrent de rekening van het Gemeentelijk Gasbedrijf over het jaar 1936 kan het volgende opgemerkt worden. De bedrijfsrekening sluit met een voordeelig saldo van 1' 939.828,94, tegenover een geraamd bedrag van f 1.027.760,of f 87.931,06 minder. Ten gevolge van de voortdurende ongunstige economische omstandigheden is in 1936 de gasaflevering verder teruggeloo- pen, met het gevolg dat, in vergelijking met 1935, een mindere winst werd verkregen van rond f 98.000, Daar met ingang van 1 Januari 1936 het Haagsche gedeelte van het verzorgingsgebied der Haagsche Maatschappij voor Gasdistributie in beheer is overgegaan bij het Gemeentelijk Gasbedrijf, zijn verschillende kosten en opbrengsten op andere onderdeelen der rekening geboekt dan in 1935, zoodat een arti- kelsgewijze vergelijking van de onderdeelen der rekening geen juist beeld geeft, waarom deze vergelijking dit jaar is achter wege gelaten. De productiekosten van het gas per m3 koolgas 3,972 cent watergas 4,116 De lengte der hoofdleidingen, aan het einde van 1935 bedra gende 601.859 m, is toegenomen met 1698 m en bedroeg einde 1936 dus 603.557 m. Wegens aanleg en uitbreiding is het kapitaal met rond f 170.000,vermeerderd en door aflossing met rond f 1.067.000, verminderd. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. Alleen directe kosten. Alle lasten inbegrepen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 557