51 Het verslag van het Gemeentelijk Bureau voor Beroepskeuze is als bijlage 34 aan dit verslag toegevoegd. In 1936 werd voortgegaan met valide werkloozen arbeid te Werkloosheids- doen verrichten voor het bedrag, dat zij aan steun ontvingen, bestrijding, vermeerderd met een bijslag van 10 Voor de werkverschaf fingen aan hoofdarbeiders en aan schoenmakers golden gewij zigde loonregelingen. De werkverschaffing voor tuinarbeiders door middel van een loonbijslag werd tot 2 Mei voortgezet. In de Haagsche werkverschaffing zijn gedurende 1936 4 584 personen eens of meermalen tewerkgesteld. O.m. werden de vol gende werken in den vorm van werkverschaffing uitgevoerd (tusschen haakjes het aantal tewerkgestelde personen): ver- delven van grond en aanleg van beplantingen (217)aanleg van rijwiel- en wandelpaden, planten van rhododendrons, verwer king van door den Reinigingsdienst gestort vuil, aanleg Huber- tuspark, aanleg duinvijver, verschillende werkzaamheden op de buitenplaatsen de Voordes, Ockenburgh, Marlot en Vreugd en Rust (2 854)sportterrein Ockenburgh, Binckhorsthavens, be waking van Gemeentegebou wen (589); aanleg toegangsweg tot Ockenburgh, crisisvolkstuinen, verkeerstelling, verkeersongeval lenstatistiek (184); herstellen van schoenen ten behoeve van het Haagsch Crisis Comité (277); werkzaamheden ten behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek (125). Nadere gegevens omtrent de werkverschaffing en de werk verruiming treft men aan in de verslagen van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs, den Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon, de Werkloosheidsverzekering enz. en de Gemeenteplantsoenen (bij lagen 33, 35, 39 en 15). Op 22 Juni besloot de Raad tot subsidieering van de plaat selijke vakcentrales met een som van f 2.000,voor ontwikke ling van en verschaffing van bezigheid aan werkloozen. Bij Raadsbesluit van 22 Juni 1936 werd f 78.913,beschik baar gesteld voor vakonderwijs aan werkloozen over 1935 en voor een vakcursus in huishoudelijk onderwijs voor werklooze meisjes. Het aantal deelnemers aan de Gemeentelijke Vakcursussen bedroeg in 1936 gemiddeld ongeveer 780 per maand. Nadere gegevens omtrent de Gemeentelijke Vakcursussen zijn vermeld in het verslag betreffende de Werkloosheidsverzekering enz. (bijlage 39). In 1936 werd de emigratie bevorderd van 166 personen. Van Emigratie, het door den Gemeenteraad in zijn vergadering van 15 Februari 1924 ten behoeve van emigratie beschikbaar gestelde bedrag van f 60.000,— werd in 1936 f 2.624,besteed voor 16 personen (w.o. 4 kinderen), die naar Ned. Oost-Indië, Zuid-Afrika, Ar gentinië en Uruguay emigreerden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 55