28 18 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. LASTEN. f 1.137.615,— f 1.136.276,06 p. f 1.481.969,— 13.000,— f 1.494.969,— f 1.494.263,41 f 529.890,63 f 529.632,12 22.062,56 22.101,64 c. e. 2.177,28 f f f 502.000,— f f 546.077,— Artikel VI. Renten. 33.354,— 100.000,— Werkelijk bedrag. n. o. k. l. Begroot bedrag. 60.000,— 25.000,— 7.316,71 11.063,13 572.497,37 26.420,37 38.326,86 104.354,81 25.587,76 7.283,61 50.751,37 13.678,80 15.114,50 29.381,86 2.215,95 47.965,54 23.326,29 7.303,77 11.063,13 memorie 1.886,40 572.000,— 70.000,— 15.000,— 35.000,— 2.000,— 28.000,— 8.000,— 60.000,— 12.000,— ff. h. i. i. 45.000,— 547.000,— Transport Bureaukosten, drukwerk en kantoorbehoef ten Bewaking en toezicht Verlof geld Kinderbijslag Onkosten en arbeidsloonen voor assistentie meteropneming en geldinning Onkosten magazijnen en werkplaatsen. Huren en retribution m. Telefoonkosten, dienstkleeding, schoonhou den, opruimen, diverse huishoudelijke be- noodigdheden en onkosten Verlichting en verwarming Diverse belastingen, gratificatiën voor lang- durigen dienst, onkosten automobielen en motorrijwielen, rijwielhuur en diverse kleine uitgaven Kosten omzetbelastingwet Verlaagd bij Raadsbesluit van 8 Februari 1937, Bjjlage No. 69 f 1.515.969,— 34.000,— Verhoogd bij Raadsbesluit van 28 Juni 1937, Bijlage 323 a. Kapitaal A. Nieuwe schuld, aangegaan na 1 Januari 1907 b. Kapitaal B. Oude schuld, aangegaan vóór 1 Januari 1907 Kapitaal C. Vroegere reserve d. Bedrijfskapitaal Voor door de Gemeente tijdelijk verstrekt kasgeld f. Vergoeding voor waarborgsommen Af: Overgebracht naar Art. Ill sub e der Lasten Verhoogd bij Raadsbesluit van 28 Juni 1937, Bijlage 323

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 563