28 28 29 28 VIII. VERKORTE INVENTARI IP 31 DECEMBER 1936. °P °P VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. Afschrijvingen. f 722.334,64 f 7.193,81 f 15.336,82 f 706.997,82 15.336,82 f 722.334,64 130.154,54 229.536,18 359.690,72 2 4.531,64 122.960,73 359.690,72 263,55 126.396,92 i 2 f 10,05 35i—_ 1.338,75 2997.924,505 715.402,55s 271.630,46 2.282.521,95 654,17 2.997.270,33 2.010.891,49 f Transporteeren ’■607.739,37 12.694,95 f 3.218.552,80 f 7.595.044,42 f 370.024,93 f 4.389.186,57 f4.019.161,64 Aanschaffingswaarde, Vermeerdering in 1936. Op 1 Januari 1936. Afschrijving in 1936. 226.582,13 5.281,02 130.928,56 263,55 89.272,30 47.312,95 8.254,57 95.653,57 5.017,47 Gebouwen: Voor de koolgasfabricatie watergasfabrioatie kool- en watargasfabricatie bijproducten c.a. stoomproduetie electrische centrale Watertoren en pompengebouw. Diverse fabrieksgebouwen Directiegebouw Dienstwoningen 245.806,86 43 538,15 32.073,04 245.122,53 270,86 2.263,04 221,07 354.17 343,13 90,23 32.343,90 247.385,57 246.027,93 43.892,32 7.874,93 i 151.355,33s 189.383,75s 28.622,64s 33.467,12 36.734,04 6.686,78 Vermindering in 1936 wegens afboeking van het actief. 6 7 1.924,38 11.046,01 5.276,01 1.020,78 577,82 6.838,33 1.699,81 196.222,08s 30.322,45s 9.799,31 162.401,34s 50.529,17 9.558,13 989,97 49.805,84s 13.569,86s 6 i 7 352.965,73 139.756,68 194.154,25 34.278,81 32.007,06 46.770,68 36.933,01 266.182,96 27.527,61 30.734,34 Op 31 December 1936. 30.808,13 454,55 145.66 86.921,11 199.439,58s 38.743,13 37.754,82 7.264,60 Boekwaarde 31 December 1936. 23.721,40 3.442,56 1.732,62 27.473,86 16.281,84 Op 1 Januari 1936. 348.899,45 140.714,42 126.307,10 39.064,41 38.972,97 26.876,53 49.077,67 i 149.299,61 25.918,69 33 786,78 1.090,59 248,78 89,40 2.694,59 3.112,23 370.606,62 146.438,32 132.847,13 40.561,21 40.421,54 28.372,29 50.832,99 157.609,52 26.912,69 35.102,06 723.572,35 286.195,— 327.001,38 74.840,02 72.428,60 75.142,97 87 766,— 423.792,48 54.440,30 65.836,40 21.707,17 5.723,90 6.540,03 1.496,80 1.448,57 1.495,76 1.755,32 8.309,91 994,— 1.315,28 29.717,54 205,77 56,26 84.226,52 196.327,35s 22.544,59 84.984,22s 1.982,03 4.740,06 72,57 6 4 7 54.529,53 3.897,11 1.878,28 114.394,97 215.721,42s 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54.529,53 3.553,98 1.788,05 114.394,97 215.721,42s 2 7 i 5 6 1 11 f Inrichtingen koolgasfabricatie: Ovens en stokerijtoestellen Toestellen voor condensatie en natte zuivering Exhausters c.a 31 December I 1936. 87.933,55 47.312,95 8.254,57 Vermindering in 1936. Fabriek en Distrlbutlestation. a. Fabriek. Terreinen enz Bestrating, rioleering, kademuren en af rasteringen Spoorwegviaduct, spoordam en spoor brug van gewapend beton Brug over den Trekvliet 723.572,35 286.195,— i 327.001,38 74.840,02 j 72.428,60 74.788,15 87.766,— 421.810,45 49.700,24 65.763,83 I Inrichtingen van algemeenen aard: Spoorwegen, weegbruggen enz. Materieel fabrieksverliehting Diensthuizen voor gas aan de fabriek Eigen hoogdrukwaterleiding c.a. Stoomproductietoestellen Stoomleidingen voor verschen en af gewerkten stoom en stoomverwar mingstoestellen in de diverse ge bouwen Toestellen in de electrische centrale Leidingen met toebehooren voor elec triciteit Wasch-, bad- en privaatinrichtingen Telefooninstallatie 226.582,13 5.270,97 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 569