52 Winkelsluiting. Haagsch Crisis Comité. De belangstelling bleef gericht op emigratie naar de Unie van Zuid-Afrika. De Raad besloot op 30 Maart, dat de borgstellingen der Ge meente ten behoeve van emigranten naar Zuid-Afrika op eenig tijdstip het totaal bedrag van f 150.000,niet mochten te boven gaan. De Winkelsluitingsverordening 1935 werd gewijzigd bij Raadsbesluit van 29 November 1936. HOOFDSTUK XIII. MAATSCHAPPELIJKE STEUN EN VOORZORG. Het Haagsch Crisis Comité ontving in het boekjaar 1935/36 f 102.375,60; in dit bedrag zijn niet begrepen de subsi dien van het Rijk en de Gemeente. Het Comité organiseerde gedurende het boekjaar behalve de wekelijksche huizencollecte twee groote huizen- en straatcollecten, welke in totaal f 63.741,58 opleverden. Aan giften van particulieren en instellingen werd f 38.634,02 ontvangen, aan bons voor een geldswaarde van f 1.000,—. Het Sub-Comité A (algemeene crisishulp) gaf f 74.788,43 uit; 5 457 steunaanvragen werden ingewilligd. De Crediet-commissie (een zelfstandig onderdeel van Sub-Comité A), welke te beslissen heeft over het al dan niet verleenen van credieten tot en met een bedrag van f 500,'in gevallen, waar door de crisis tijdelijke moeilijkheden zijn ontstaan, behandelde 1415 aanvragen, waar van er 89 tot een bedrag van f 17.518,35 in aanmerking kwamen voor credietverleening. Sub-Comité B (crisishulp ten behoeve van gesteunde werk- loozen) behandelde 22 664 aanvragen om steun; hiervan werden 15 417 ingewilligd, d. i. 68 in totaal werd een bedrag van f 90.576,46 uitgekeerd. Het Rijk had een bedrag van f 87.978,91, de Gemeente van f 58.002,beschikbaar gesteld voor deze crisishulp. In 19 gevallen werden voorschotten voor den aankoop van kleeding, dekking en meubilair verstrekt tot een bedrag van f 314,89, waarvan f 22,40 werd terugbetaald. De schoeiseldienst stelde de door den Dienst voor Maatschap pelijk Hulpbetoon gesteunde werkloozen in de gelegenheid tegen geringe betaling f 0,50 per paar schoenen te laten herstellen. In totaal werden 50 891 paren schoenen hersteld; de netto-kosten bedroegen f 13.355,71. In dit bedrag is opgenomen de op 1 Januari 1937 ter verwerking aanwezige voorraad leder ter waarde van f 1.176,77. De tehuizen en instellingen, welke de Jeugd-Commissie voor de werklooze jeugd heeft opengesteld, werden in het verslagjaar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 56