29 Bijlage UITTREKSEL van het verslag der N.V. Haagsche Maatschappij voor Gasdistributie (Hamag) over het jaar 1936. In de samenstelling van den Raad van Beheer, zooals deze Beheer, in de vergadering van 30 November 1935 op voorstel der Gemeente was vastgesteld, kwam geen verandering. Zij was als volgt: Ir. L. J. M. Feber, Wethouder van Openbare Werken en Gemeentebedrijven van ’s-Gravenhage, voorzitter; Mr. Dr. J. H. Labberton, secretaris; Ir. J. Rutten, gedelegeerde; F. N. V. Quant en W. van Diemen, leden. Het concessiegebied bleef beperkt tot Wateringen, Monster, Algemeen. Poeldijk, Naaldwijk en ’s-Gravenzande. Aan Hoek van Holland (gemeente Rotterdam) wordt en gros geleverd. Onderhandelingen met de gemeente Monster in zake wjjzi- ging der concessievoorwaarden leidden niet tot een resultaat. De gemeente Monster achtte de voorwaarden niet aannemelijk. Op 11 December 1940 (afloop der concessie) behoudt Monster nu het recht het buizennet over te nemen tegen door deskundigen te bepalen prijs. Wanneer Monster het buizennet niet overneemt en het bedrijf niet voortzet, kan de Hamag verplicht worden het buizennet op te ruimen. Het hoofdbuizennet werd met 140,35 m uitgebreid, nl. voor Hoofdbuizennet. Monster met 117,85 m en voor Naaldwijk met 22,50 m. Het aantal aansluitingen vermeerderde met 116, over de ver- Aansluitingen, schillende gemeenten verdeeld als volgt: Totaal 116 9 11 8 23 65 Wateringen Monster Poeldijk. Naaldwijk ’s-Gravenzande

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 575