29 3 resultaten. f 3.150,— 18.350,— f 21.500,— Indien dus de inkoopsprijs van het gas gelijk was gebleven, zou er, in plaats van een nadeelig, een voordeelig overschot ge weest zijn. Neemt men voorts in aanmerking, dat rente en afschrijving thans op normale wijze zijn berekend, in tegenstel ling met vorige jaren, waardoor het bedrijf aanzienlijk zwaarder is belast, dan is het nadeelig saldo voldoende verklaarbaar. Het verlies zal verdwijnen, wanneer een meer normale aflevering per verbruiker zal zijn bereikt. De Gemeente, die het verlies ad 0,97 cent per m3 afgeleverd gas moet dragen, ontvangt nu feitelijk voor het aan de Hamag geleverde gas een prijs van 3,53 cent per m3. Wanneer daarbij in aanmerking wordt geno men, dat geen kosten uit het contract Gemeente/Hamag voort vloeien, is dit een zeer bevredigende prijs. Blijkens de hierachter afgedrukte winst- en verliesrekening Financieele was er een verlies van f 13.733,16®. Dit cijfer biedt, in verband met de gewijzigde exploitatie-omstandigheden, geen enkel aan- knoopingspunt voor vergelijking met vorige jaren. Alleen wordt op het volgende de aandacht gevestigd. In vorige jaren werd aan de Hamag geen gasverlies in reke ning gebracht; dit jaar geschiedde zulks tot een bedrag van Ingekocht werd in 1936 tegen een gemiddelden een heidsprijs van 4,1 cent per m3, tegen 2,84 cent in 1935, gevende bij een nuttig afgeleverde hoeveelheid van 1.456.017 m3 een meerdere last van: 1.456.017 X (4,10 2,84) De daling van den gasverkoop over de meters bedroeg dus in 1936: 55.698 m3 of 4,38 Met inbegrip van de levering aan Hoek van Holland bedroeg de vermindering 60.392 m3 of 4,1 Het verbruik was als volgt verdeeld: N. V, HAAGSCHE MAATSCHAPPIJ VOOR GASDISTRIBUTIE. I.oosduinen en 's-Gravenhage 486.055 1.422.967 Wateringen Monster Poeldijk Naaldwijk ’s-Gravenzande Hoek van Holland 934.372 2.540 484.864 1.191 1.419.236 3.731 Totaal. 252.286 236.446 128.899 397.550 196.677 207.378 Gemiddeld per verbruiker. 350,4 257,8 364,6 338,9 313,9 Munt meters. 84.972 112.101 54.407 155.178 78.206 936.912 Gewone meters. 167.314 124.345 74.492 242.372 118.471 207.378

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 577