Byiage 30 VERSLAG betreffende het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf van ’s-Gravenhage over 1936. Het stroomverbruik was in het afgeloopen jaar niet noemens- Algemeene waardig hooger dan in het vorige verslagjaar. Er werden afge- beschouwingen, leverd 145.228.831 kWh tegen 143.248.695 in 1935. In de eerste maanden van het jaar vond vrijwel voortdurend een geringer stroomafgifte plaats dan in de overeenkomstige periode van het vorig jaar. In de laatste maanden trad echter een kentering in, zoodat de cijfers over die maanden die van de overeenkomstige van 1935 overtroffen. Deze verbetering zette zich voort. De tijdelijke tariefsverhooging, welke 1 Mei 1934 werd inge voerd, moest nog worden gehandhaafd. Ten einde echter den overgang van de verbruikers van het gewone metertarief naar de vastrecht- en oppervlaktarieven niet te remmen, zal het zaak De Electriciteitsfabriek werd beheerd door Burgemeester en Beheer der Wethouders, bijgestaan door een Raadscommissie, welke van fabriek. 9 September 1935 af bestaat uit de heeren L. F. Guit, H. Neute- boom, C. H. P. W. van den Oever en F. J. Paans, terwijl van dien datum af de Wethouder de heer Ir. L. J. M. Feber als voorzitter optreedt. Het personeel was op 31 December 1936 aldus samengesteld: Personeel. Werklieden. 10 30 492 Directie Centrale Kabelnet Installatie-afuleeling Openbare Verlichting Teekenkamer Administratie Technisch Bureau Huishoudelijke Dienst 174 143 75 60 468 Ambtenaren. 2 48 42 36 8 17 285 14 16

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 580