30 Kabelnet. Bedrijf. Brandstoffen. en Machines en ketels. zijn deze tijdelijke tariefsverhooging zoo spoedig mogelijk weder ongedaan te maken. Er werden ook in het afgeloopen jaar nog vele moeilijkheden ondervonden met het innen van de voor de stroomlevering ver schuldigde gelden; toch namen in het geheel de ontvangsten uit stroomlevering ten opzichte van 1935 met rond f 70.000, toe. Niettemin bleek het mogelijk, op de kosten van stroom opwekking nog een bedrag van rond f 35.000,te besparen. Eveneens werd er aan onderhoud belangrijk minder uitge geven. Hierbij mag echter niet uit het oog worden verloren, dat het op den duur niet mogelijk is, op de onderhoudskosten te blijven besparen zonder aan de bedrijfsvaardigheid en de deug delijkheid van de bedrijfsonderdeelen afbreuk te doen. Een en ander had tot gevolg, dat het voordeelig saldo een bedrag bereikte van 5,5 millioen, hetgeen f 315.000,hooger is dan de raming was en ca. 0,5 millioen hooger dan het saldo van het vorig jaar. In niet geringe mate heeft hier ook een rol gespeeld het feit, dat de kolenprijzen in 1936 nog betrekkelijk laag waren. De algemeene stijging van de kolenprijzen op de wereldmarkt zal ongetwijfeld ten gevolge hebben, dat de kosten van stroomop wekking voor 1937 ongunstig beïnvloed zullen worden. Het aantal aangesloten installaties steeg van 130.430 op 31 December 1935 tot 131.471 op 31 December 1936. In het aantal en de capaciteit der aanwezige machines en ketels kwam geen verandering. Hiervoor wordt verwezen naar het verslag over 1932. In het kabelnet werden bij geplaatst 9 hoogspanningsstations. Verschillende werkzaamheden werden uitgevoerd ten behoeve van de gemeente Voorburg en de profielswijzigingen van straten. Aan het einde van het jaar hadden omvangrijke werkzaam heden plaats in verband met de feestverlichting ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana. Het verbruik van gelijkstroom heeft bedragen 11.197.433 kWh tegen 11.298.127 eenheden in het vorige jaar of in geld f 360.817,06 tegen f 363.487,36 in het jaar 1935. Het verbruik aan draaistroom is gestegen van 131.950.568 kWh tot 134.031.398 kWh. De opbrengst steeg van f 9.825.265,57 tot f 9.897.736,80. De hoogste gelijktijdige belasting van den draaistroom en gelijkstroom in de fabriek bedroeg 59.000 kW en trad op in de maand December. In 1936 werden verbruikt 112.223.560 kg steenkolen 48.928 kg stookolie. 4 VERSLAG VAN HET GEM. ELECTRISCH BEDRIJF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 581