30 8 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. 13,01 2,97 van 7,45 7,11 Opmerkingen naar aanleiding van de Rekening over 1936. Het voordeelig saldo bedraagt f 5.588.954,02 tegenover f 5.099.789,71 over het jaar 1935. De gemiddelde opbrengst per eenheid heeft bedragen: voor gelijkstroom3,22 ct tegen 3,22 et in 1935, draaistroom7,37 gelijk-en draaistroom samen 7,05 stroom volgens liehttarief en grootverbruikerscontract 12,48 stroom volgens dubbeltarief en grootverbruikerscontract (kracht)3,01 In totaal zijn de Baten, zonder de overige kosten van de Openbare Verlichting en van den Openbaren Dienst, met f 11.400,gestegen. Meer brachten op de stroomlevering voor de Openbare Ver lichting f 16.500,voor de buitengemeenten f 11.000,—, voor liehttarief f 1.900,volgens dubbeltarief en grootverbruik f 30.500,—, volgens oppervlaktarief enz. f 96.600,terwijl minder opleverden het stroomverbruik voor de H.T.M. f 2,700,volgens krachttarief f 1.800,voor huurinstallaties f 59.500,en voor nachtstroominstallaties f 22.700, De opbrengsten uit de distributie daalden met f 41.600,—, de post Rente van kasgeld enz. met f 13.500,— en de Bijzondere inkomsten met f 3.300, De Lasten zijn ten opzichte van 1935 gedaald met f 477.800, Minder vorderden Kosten van stroomopwekking f 33.800, Distributiekosten f 32.700,Onderhoudskosten f 71.400,Alge- meene onkosten f 45.100,—, Renten f 55.900,Afschrijvingen f 245.400,en Oninbare posten f 1.400,waartegenover alleen de post Uitkeeringen aan de Gemeente steeg met f 7.900, De gemiddelde kosten per af geleverd kWh daalden van 3,51 ct in 1935 tot 3,17 ct in 1936. De productie was in 1936 0,7 meer dan in 1935. Het kabelnet wijst een vermeerdering in lengte aan van 8.351 meter of 0,78 terwijl het aantal geplaatste meters steeg van 143.131 tot 143.820, dat is 0,48 Het aantal op het kabelnet aangesloten kW bedroeg 164.532 kW tegen 159.395 kW op 31 December 1935, dus 3,22 meer. De kapitaalsrekening werd wegens leeningsgelden verhoogd met f 305.750,01 en met f 1.559.637,86 verlaagd wegens aflossing. VERSLAG VAN HET GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. n M ,5 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 585