30 11 VERSLAG VAN HET GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. f f 14.425,— 12.900,78 f f 448.840,— 391.474,21 17.894,— f 430.946,— 391.474,21 10.494,26 f f 9.700,— 800,— 10.494,26 f f 10.500,— f f f 40.606,08 32.000,— f f f Memorie. 8,60 f f 183.951,58 f f 187.300,— 183.951,58 >5 n Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 2,68 378.570,75 5.129,79 18.934,11 159.879,08 38.979,90 376,35 1.108,34 141,49 Memorie. 434.415,— 30.000,— Memorie 2.000,— Memorie. 193.800,— 6.500,— 2.000,— 30.000,— 161.800,— f Artikel V. Rente van kasgeld, disconto enz.: a. Rente van kasgeld b. Disconto c. Dividend van aandeelen d. Rente, overgeschreven op uitbreiding Verlaagd bij Raadsbesluit d.d. 8 Fe bruari 1937 Artikel IV. Vergoeding door de Gemeente van de overige kosten van den Open baren Dienst Verhoogd bij Raadsbesluit d.d. 28 Juni 1937 Verlaagd bij Raadsbesluit d.d. 3 Augustus 1936 f 11.394, Verlaagd bij Raadsbesluit d.d. 8 Februari 1937 6.500, Artikel VI. Bijzondere inkomsten: a. Nog geïnde, reeds afgeschreven vor deringen b. Diversen c. Verhaal van pensioensbijdragen d. premie van zieken- geldverzekering Artikel III. Vergoeding door de Gemeente van de overige kosten der Openbare Elec- trische Verlichting: a. Verhaal van pensioensbijdragen b. premie van zieken- geldverzekering c Verdere vergoeding

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 588