54 Besteding opbrengst ter zake van tri- bunebouw. Huishoudelijke voorlichting. Voor 1935 is in het vorige Verslag vermeld f 11.246,50. Blijkens nadere opgave was het bedrag f 13.542,45. Vereeniging „Armenzorg". Het aantal aanvragen om onder stand bedroeg in het vereenigingsjaar 19351936 1925, waarvan er 1435 werden afgewezen. Aan ondersteuning werd uitgegeven f 18.324,76. De werkverschaffing aan vrouwen voor het kleerenmagazijn werd ook in 1936 voortgezet; het aantal naaisters bedroeg 70. Aan de Gemeentelijke Kinderkleeding werd voor f 13.860,70 ge leverd; verkocht aan particulieren werd voor f 1.690,55. Aan naailoonen -werd f 4.512,35 uitgegeven. Aan contributiën en aan giften en legaten werd onderschei denlijk f 17.000,60 en f 9.982,53 ontvangen. Haagsch Crisis Comité. Particuliere in stellingen. 2 Januari tot ultimo April tegen den prijs van 9 cent per kg en van 2 November af voor 6 cent per kg verkrijgbaar werden gesteld. Van 20 Maart tot 14 November werden groene erwten tegen den prijs van 12 cent per kg verstrekt aan de personen, die voor de distributie van goedkoope groenten in aanmerking kwamen. In totaal zijn 652 kg groene erwten verstrekt. Nadere gegevens treft men aan in het verslag van den Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon (bijlage 35, bladz. 22). De Raad besloot op 21 December, dat de opbrengst van de verhuring van grond voor tribunebouw langs de route van den vorsteljjken bruiloftsstoet zou worden besteed door verdeeling onder armlastigen en werkloozen en door toekenning van een gift aan een tweetal vereenigingen. De Raad besloot op 20 April tot subsidiëering van de cur sussen voor huishoudelijke voorlichting met f 2.270,20. Armenzorg. Gem. Dienst voor Het aantal door den Gemeentelijken Dienst voor Maatschap- Maatschappe- pelijk Hulpbetoon eens of meermalen ondersteunde armlastigen lyk Hulpbetoon. (wekelijksche ondersteuning) bedroeg in 1936 13 221; op 31 De cember waren nog in ondersteuning 10 293 partijen. In totaal werd aan wekelijksche ondersteuning f 3.751.765,35 uitbetaald, w.o. f 44.463,39 aan ondersteunden, die in de werkverschaffing zijn geplaatst. Aan steun van bijzonderen aard werd f 327.839,66 uitgegeven. Ten behoeve van het Haagsch Crisis Comité heeft de Dienst 20 740 rapporten uitgebracht. Nadere gegevens treft men aan in het verslag van den Dienst (bijlage 35). Zie voor het Haagsch Crisis Comité bladz. 52.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 58