30 14 Artikel VI. j. Schadeloonen reservepersoneel i. VERSLAG VAN HET GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. f f e. 3.000 f 1.323.125,— f 1.233.220,13 78.000,— f 1.245.125 59.274,43 D Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 278.876,67 13.373,56 3.387,88 308,53 9.814,54 964,36 12.505,11 17.342,07 68.086,26 113.198,93 2.417,50 25,50 19.393,31 652.035,76 555,02 27.929,15 40.005,98 2.200,— 12.100 22.000,— 100.000,— 129.405,— 25,— 19.395,— 302.000,— 500,— 3.400,— 400,— 9.700,— 651.000,— 6.000,— 21.000,— 41.000,— f 1.173.945,70 Af: Gebracht ten laste van Art. Ill der Lasten: „.Overige kosten der Open bare Electrische Verlichting”, voor kosten pensionneering, brand-, onge vallen- en invaliditeitsverzekering, wachtgelden en kinderbijslag Verlaagd bij Raadsbesluit d.d. 11 Mei 1936 f 40.000 Verlaagd bij Raadsbesluit d.d. 8 Februari 1937. 38.000, Algemeene Onkosten: a. Ambtenaren b. Hulppersoneel c. Ziekengelden d. Verlofgelden Betalingen aan de Gemeente: Kosten van pensionneering van ambtenaren en weduwen en weezen Wachtgelden Premie brandverzekering verzekering motorrijtuigen Grond-, dijk- en polderlasten Vergoeding voor gebruik van het terrein aan de Elandstraat Ongevallenverzekering Invaliditeits- en ziekengeldverzeke- ring f. Kinderbijslag g. Drukwerk, bur.- en teekenbehoeften h. Belastingen en recognitiën i. Diversen Verhoogd bij Raadsbesluit d.d. 9 Maart 1936 52.200,— f 1.192.925,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 591