30 15 VERSLAG VAN HET GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. Artikel VII. f 4.000,— I 4.311,11 f f 888.882,51 922.930,— 58.200,— 55.303,12 f 864.730,— f 833.579,39 Artikel VIII. 113.940,— 99.757,19 f 1.478.700,- f 1.449.025,89 Artikel IX. f 25.000,— f 18.443,78 Oninbare posten f f 676.825,— Memorie f Af: Gebracht ten laste van Art. III der Lasten Afschrijvingen Af: Gebracht ten laste van Art. III der Lasten Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 880.224,88 4.346,52 Verlaagd bij Raadsbesluit d.d. 3 Augus tus 1936 657.825,— 19.000,— a. b. c. Artikel XI. Onvoorzien 915.930,— 1 f 3.000,— i Artikel X. Uitkeeringen aan de Gemeente: a. Voor gebruik van den ondergrond voor de kabels b. Voor het beheer der Gemeente f 1.643.000,— j f 1.449.025,89 164.300,— i 670.000,— f 19.000,— 689.000,— i f Renten. Rente van geldleeningen kasgeld waarborgsommen van stroomverbruikers en installateurs f 1.756.940,— f 1.548.783,08

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 592