55 Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo. Het aantal afdeelingen voor onderstand aan arme gezinnen (Conferentie’s) bedroeg 21 parochiale en 1 interparochiale, speciaal voor de hulpverleening aan ouden van dagen; het aantal leden was op 31 December 639. Het aantal bezochte gezinnen bedroeg 1467. In totaal werd voor deze hulpverleening ontvangen f 50.520,44 en uitgegeven f 51.173,03. Het liefdewerk der „Stille armen” hielp tal van personen en gaf daarvoor f 9.048,47 uit. Het bureau voor gratis adviezen nam 107 gevallen in be handeling. Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte Scheveningsche visschers. Het aantal contribuanten bedroeg op 1 Mei 1926 259. Op het einde van het boekjaar 1 Mei 193530 April 1936 kwamen 26 weduwen en 2 weezen voor onderhoud in aanmerking. De wekelijksche uit- keeringen vorderden een totaal uitgaaf van f 7.215,terwijl bovendien voor f 1.484,35 aan extra’s werd uitgekeerd. De ontvangsten bedroegen f 10.661,59, de uitgaven f 10.656,42; batig saldo: f 5,17. Vereeniging „Steun in bijzondere gevallen”. In het verslag jaar werden 103 personen geholpen aan kleeding, levensmiddelen, brandstoffen enz.; de onder-afdeeling „Oud en Arm” steunde 35 ouden van dagen met een wekelijksche gift en een extra gift met Kerstmis. De jaarlijksche collecte bracht f 1.345,88 op. Leenfonds „Weldadig en Zorgvuldig”. Het Fonds verstrekt rentelooze voorschotten van f 50,f 100,’f 150,en f 200, voor den tijd van ten hoogste twee jaren. Op 1 Januari 1936 was een bedrag van f 3.877,uitgeleend, terwijl gedurende 1936 9 voorschotten werden verstrekt tot een totaal bedrag van f 1.400,en terugbetaald werd f 1.487,50; op 31 December 1936 was door de geldopnemers alzoo nog verschuldigd een bedrag van f 3.789,50. Maatschappelijke steun. In de twee Gemeenteziekenhuizen waren op 1 Januari 1936 Ziekenhuizen, aanwezig 511 patiënten (inbegrepen zuigelingen en ziek inwo nend personeel). Gedurende het jaar werden opgenomen 6 891 patiënten, zoodat in totaal 7 402 personen werden verpleegd. Ontslagen werden 6 233, overleden zijn 651 patiënten, zoodat op 31 December nog 518 personen in verpleging waren. Het aantal verpleegdagen bedroeg 224 662, dat der beschikbare bedden 880. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar het verslag be treffende de Gemeenteziekenhuizen (bijlage 36). De Raad besloot op 20 Januari tot voortzetting van de huur overeenkomst betreffende den grond van het hulpziekenhuis aan den Tapijtweg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 59