By lage 31 VERSLAG van de Gemeentelijke Hypotheekbank, het Noodhypothekenfonds en het Rijkshypothekenfonds van ’s-Gravenhage over 1936. Ofschoon het aantal executies belangrijk minder was dan in Algemeene 1935, deed zich de invloed der ongunstige tijdsomstandigheden beschouwingen, ook in het jaar 1936 in ruime mate gelden. In verscheidene ge vallen moest, ter voorkoming van executie, geheele of gedeelte lijke opschorting van verplichte aflossingen en/of renteverlaging worden toegestaan. Overigens was de betaling van de verschul digde renten en aflossingen ook dit jaar bevredigend te noemen. De overgroote meerderheid der geldnemers betaalde prompt op tijd. Zeer vele geldnemers betaalden het verschuldigde steeds vóór den vervaldag. Ook in 1936 werd evenals in vorige jaren een belangrijk bedrag aan vervroegde aflossingen ont vangen. Aangezien de conversie der Gemeenteleeningen, waaruit aan de hypotheekinstellingen kapitaal is verstrekt, niet voldoenden voortgang had, kon ook in 1936 nog niet tot een algemeene ver laging der hypotheekrente worden overgegaan. Met het oog op den onzekeren toestand werden door de Gemeentelijke Hypotheekbank ook in 1936 slechts weinig nieuwe posten aangenomen. Aan slechts vijf geldnemers werden nieuwe hypotheken verstrekt tot een totaal bedrag van f 18.200,(v. j. 20 leeningen, tot een bedrag van f 348.200,Uit het Rijks hypothekenfonds werden, ingevolge het in September 1934 door Burgemeester en Wethouders genomen besluit, geen nieuwe leeningen meer verstrekt. Bouwcredieten werden eveneens niet meer verstrekt. De totale omzet nieuwe hypotheken, overnemingen en voortzettingen bedroeg rond f 3.199.600,verdeeld over 107 posten (v. j. f 1.520.000,over 83 posten). De aflossingen be droegen in totaal f 1.060.400,(v. j. f 1.543.200,—). Het totaal der 989 (v. j. 997) uitstaande hypotheken beliep op 31 December rond f 22.413.000,— (v. j. f 23.163.400,—), dit is f 750.400,— minder dan het vorige jaar. Het aantal der onder controle der Hypotheekbank gevoerde exploitaties nam in 1936 nog toe. De uitkomsten dezer exploita ties waren ook in 1936 minder gunstig. De voornaamste oorzaken hiervan waren: huurverlagingen, huurderving door leegstaan en hooge onderhoudskosten door toenemende eischen der huurders. In de laatste maanden valt wel eenige verbetering te bespeuren. In het geheel werden 13 posten geliquideerd (v. j. 21), nl. 7 bij de Hypotheekbank en 6 bij het Rijkshypothekenfonds. In 6 gevallen werd het onderpand ingekocht door de N.V. „Stedeljjk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 602