31 2 Personeel. Schatters. Aanvragen. Belang”. Het executie-verlies bedroeg in totaal f 142.800,(v. j. f 377.500,Nadere gegevens betreffende deze executies zijn hieronder vermeld bij de betrokken instellingen. De hypotheekrente bedroeg voor normale gevallen 4% Voor enkele leeningen werd de rente op 5 bepaald. Het totaal bedrag der hypotheekrente bedroeg f 1.152.300,(v. j. f 1.221.900, De gemiddelde hypotheekrente bedroeg op 31 December bij de drie instellingen onderscheidenlijk 5,073 4,859 en 5.043 (v. j. 5,228 4,967 en 5,113 Óp den staat van onderhoud der onderpanden werd het ge wone toezicht uitgeoefend. Hierbij kwamen geen ernstige tekort komingen aan het licht. De exploitatiewinsten van de Hypotheekbank en het Rijks- hypothekenfonds bedroegen, na de gebruikelijke afschrijvingen op de disagio’s en kosten der kapitalen, onderscheidenlijk f 55.025,51 en f 60.888,83. Het disagio van het Noodhypotheken- fonds werd in 1935 geheel afgeschreven (zie verslag 1935 blz. 3). Door dezen maatregel leverde de exploitatie een winst op van f 1.841,30. De totale exploitatiewinst der 3 instellingen bedroeg rond f 117.700,— (v. j. f 121.500,—). Na dekking van het executieverlies bleef van de winst der Hypotheekbank f 40.694,22 over. Dit bedrag werd gereserveerd voor afschrijving van te vorderen, doch vermoedelijk niet in bare rente. De winst van het Noodhypothekenfonds werd even eens voor dit doel gereserveerd. De exploitatie-winst van het Rijkshypothekenfonds moest worden gebruikt voor gedeeltelijke dekking van het verlies bij executie. De reserve van de Hypotheekbank vermeerderde door bij schrijving van de rente van het reservefonds tot f 977.796,76. Hierna volgen de gebruikelijke gegevens betreffende de drie instellingen afzonderlijk. GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK. Op het einde van het jaar bestond het «personeel in vasten dienst uit: 1 directeur, 1 administrateur, 1 boekhouder, 1 adjunct- commies, 1 administratief ambtenaar B, 1 inspecteur A en 1 ambtenaar. Als deskundigen voor de schatting der waarde en het onder zoek van den staat der onderpanden bleven in het verslagjaar aan de Bank verbonden de heeren W. Biever en J. P. Thierry. In den loop van het jaar werden in behandeling genomen 65 aanvragen tot een gezamenlijk bedrag van f 1.662.689,40. Van deze 65 aanvragen betroffen er 35 tot een totaal bedrag van f 1.446.539,40 de voortzetting (wegens afloop van den leenings- termijn) van bestaande leeningen. De 30 overige aanvragen, waaronder 25 overnemingsaanvragen, beliepen te zamen f 216.150,Van deze 30 aanvragen werden er 26 tot het volle VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 603