31 3 Het totaal der 696 (v. j. 695) uitstaande hypotheken beliep op 31 December rond f 11.551.400,(v. j. f 11.998.600,De 32 in 1936 toegestane voortzettingen kwamen dit jaar alle tot stand. Het in de boeken der Hypotheekbank op 31 December 1936 Garantiën. voorkomende bedrag der garantiën ad f 886.135,is per dien datum van de balans afgevoerd, aangezien deze niet meer voor risico van de Bank loopen. De in 1936 behandelde nieuwe aanvragen betroffen perceelen Onderpanden, aan en nabij het nieuwste gedeelte der Laan van Meerdervoort, in het plan Segbroek, aan den Benoordenhoutscheweg, in het Laakkwartier, in het plan Moerweg en in het Scheveningsche deel der Gemeente. De in dit jaar verbonden opstallen bestonden in beneden- en bovenhuizen, portiekhuizen, winkelhuizen met woningen, kleine eengezinshuizen, heerenhuizen, garages en een koffiehuis met woning. Bij de inspectie der onderpanden, die op de gewone wijze werd uitgevoerd, kwamen geen ernstige tekort komingen aan het licht. De rentevoet van de in 1936 gesloten leeningen bedroeg Rente, voor 22 leeningen 4% voor 4 leeningen 5 voor 1 leening 5 en voor 2 leeningen 5% Bij de in 1936 gesloten overeenkomsten tot voortzetting van bestaande leeningen bleef de rentevoet van 10 leeningen ongewijzigd, nl. voor 2 leeningen 4 voor 3 leeningen 4% en voor 5 leeningen 5 De rente voet werd verlaagd: voor 1 leening van 5 tot 4’/2 voor 4 leeningen van 5'4 tot 434 voor 1 leening van 5’4 tot 4% voor 1 leening van 5 tot 4% voor 2 leeningen van bedrag toegewezen, terwijl aan de aanvragers van de 4 overige posten een leening beneden het aangevraagde bedrag werd aan geboden. Aangeboden werd een totaal bedrag van f 206.400,waarvan werd aangenomen f 187.200,— voor 28 posten. Van de 35 aan vragen tot voortzetting werd er één ingetrokken en werden er 2 niet meer in dit jaar behandeld. De 32 overige aanvragen werden tot het volle bedrag van f 1.175.649,40 toegestaan. Voor sluiting kwamen 30 posten in aanmerking, nl. 28 in Leeningen. dit jaar aangenomen posten en 2 posten tot een bedrag van f 18.800,welke in 1935 reeds waren aangenomen. Van één aan genomen leening tot een bedrag van f 10.000,— kon de sluiting in 1936 niet meer plaats hebben. Er kwamen dus 29 leeningen tot stand tot een gezamenlijk bedrag van f 196.000, Naar de grootte laten zich de gesloten leeningen verdeelen als volgt: VEBSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. 29 leeningen, te zamen groot f 196.000. Totaal 13 leeningen, te zamen groot f 35.100,— 9 68.200,— 1 92.700,— van f 10.000,— beneden f 5.000, 5.000,— tot 10.000,— 20.000,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 604