31 4 Aflossingen. Kapitaal. Rekening. Reserve. Beheer. Vergoeding voor vervroegde aflossing. Executies. NOODHYPOTHEKENFONDS. De behandeling der aanvragen en de administratie der verdere zaken betreffende het Fonds bleven opgedragen aan de Gemeentelijke Hypotheekbank. Ingesteld in 1916, had het Fonds oorspronkelijk ten doel het 5!4 tot 5 voor 3 leeningen van 516' tot 5 en voor 10 leeningen van 514 tot 5 De betaling van de rente door de schuldenaren liep behoudens eenige uitzonderingen ge regeld. De in 1936 ontvangen aflossingen bedroegen in totaal f 643.186,30, waarvan f 361.670,wegens vervroegde algeheele aflossing van 28 leeningen en f 75.940,wegens tusschentijdsche gedeeltelijke aflossing. Aan vergoeding voor vervroegde aflossing werd ontvangen f 1.026,60. In 1936 moest zeven maal tot executie of liquidatie worden overgegaan, nl. 2 maal wTegens faillissement en 5 ma’al wegens wanbetaling van rente en aflossing. De Bank leed de volgende verliezen: De onder 1, 3 en 4 genoemde panden werden ingekocht door de N.V. „Stedelijk Belang”. Ter zake van geleden verliezen werd nog ontvangen een be drag van f 486,36. Het executieverlies verminderde hierdoor tot f 14.331,29. Kapitaal werd in 1936 niet opgenomen. Op het kapitaal werd f 456.856,74 afgelost. De exploitatie leverde, na aanwending van f 9.670,44 voor gedeeltelijke afschrijving van disagio, een overschot van f 55.025,51 op. Na aftrek van het bij executie geleden verlies ad f 14.331,29 bedroeg de winst f 40.694,22. Dit bedrag is gereserveerd voor afschrijving van vermoedelijk niet inbare rente. Met de rente van het reservefonds ad f 41.584,02 bedraagt de reserve f 977.796,76. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. f 3.273,63 3.654,97 147,73 2.727,20 1.344,44 43,36 3.626,32 1. op 2 hoerenhuizen en een garage aan de Ranonkel- straat 2. op een pakhuis met bovenwoning aan de Koppel- stokstraat 3. op een heerenhuis aan den Harstenhoekweg 4. op vier eengezinsliuizen aan de Haversehmidt- straat. 5. op een pakhuis met bovenwoning aan de Datheen- straat 6. op twee garages met bovenwoningen aan den West- duinweg 7. op een heerenhuis aan de Laan van Meerdervoort f 14.817,65

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 605