31 5 RIJKSHYPOTHEKENFONDS. De behandeling der aanvragen en de administratie der Beheer, verdere zaken betreffende het Fonds sinds October 1925 een zuiver Gemeentelijke instelling bleven opgedragen aan de Gemeentelijke Hypotheekbank. Het Fonds is afkomstig van de „Rijkspremiebouwregeling 1920”. In 1925 werden de door het Rijk tegen een rente van 6 ’s jaars aan de Gemeente ver- verstrekken van tweede hypotheken, als aanvulling van de eerste hypotheken der Gemeentelijke Hypotheekbank, ter be vordering van den aanbouw der middenstandswoningen, waar aan in de oorlogsjaren een tekort was ontstaan. Later werden uit dit Fonds slechts in zeer bijzondere gevallen hypotheken verstrekt (Verordening 1930, No. 23). Voor het overige moge worden verwezen naar het in de jaarverslagen over 1917, 1918 en 1919 medegedeelde. Sinds jaren verkeert het Fonds in liqui datie. Het bedrag der uitstaande hypotheken neemt jaarlijks af. In den loop van het jaar werden in behandeling genomen Aanvragen. 8 aanvragen tot een totaal bedrag van f 100.710,alle betref fende voortzetting (wegens afloop van den leeningstermijn). Hiervan werden er 7 in dit jaar behandeld en toegestaan tot het aangevraagde bedrag van f 91.560, Behalve de 7 voortzettingen werden dit jaar geen leeningen Leeningen. gesloten. Het totaal der 76 (v. j. 76) uitstaande hypotheken beliep op 31 December rond f 882.000,— (v. j. f 897.000, Aangaande het toezicht op den staat van onderhoud der Onderpanden, onderpanden valt hetzelfde te vermelden als betreffende die der Hypotheekbank. Voor de voortzettingen werd de rentevoet verlaagd voor 1 Rente, leening van 5J4 tot 5 voor 3 leeningen van 5% tot 5/2 terwijl 3 leeningen ten laste van één schuldenares, in verband met de zeer ongunstige uitkomsten, werden voortgezet tegen een rente van 2 De betaling der rente door de schuldenaren was voor het meerendeel niet onbevredigend. De in 1936 ontvangen aflossingen bedroegen in totaal Aflossingen, f 15.024,—. Aangezien er geen vervroegde aflossingen plaats hadden, Vergoeding werd geen vergoeding voor vervroegde aflossing ontvangen. voor vervroegde aflossing. Tot executie of liquidatie werd in 1936 niet overgegaan. Executies. Kapitaal werd in 1936 niet opgenomen. Op het kapitaal werd Kapitaal. f 15.024,afgelost. De exploitatie leverde een overschot van f 1.841,30 op. Dit Rekening, bedrag is gereserveerd voor afschrijving van vermoedelijk niet inbare rente. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 606