31 6 Aanvragen. Onderpanden. te Het totaal der 217 (v. j. 226) uitstaande hypotheken beliep op 31 December rond f 9.979.600,— (v. j. f 10.267.800, De in 1936 behandelde hypotheekaan vragen betroffen per- ceelen in de omgeving van de Laan van Meerdervoort, in Rustenburg, aan de van-Boetzelaerlaan, in wijk VII en in Wassenaar. De verbonden opstallen bestonden uit portiek- strekte kapitalen op voordeeliger voorwaarden omgezet deels in een obligatieleening, deels in een onderhandsehe leening. In zijn tegenwoordi gen vorm verstrekte het Fonds tot in den loop van het jaar 1934 hypotheken ook wel bouwcredieten op panden op eigen grond (zie ook Verordening 1930, No. 23). Met het sluiten van nieuwe hypotheken werd beoogd, door middel van de hieruit voortkomende baten de verliezen te dekken, welke bij de ingevolge de „Rijkspremiebouwregeling 1920” ver strekte hypotheken waren geleden en vermoedelijk nog geleden zouden worden. Bij het ontwerpen van de begroeting voor 1935 oordeelden Burgemeester en Wethouders, dat met het oog op de aan het bedrijf verbonden risico’s op dezen weg niet moest worden voortgegaan. Zij deden van deze zienswijze mededeeling aan den Gemeenteraad ((Voorwoord begrooting Rijkshypotheken- fonds 1935), die zich hiermede vereenigde. Voor het overige wordt, voor zoover doel en gestie aangaat, verwezen naar het in de jaarverslagen over 1921 en 1925 en in de Algemeene be schouwingen op bladz. 1 van het verslag over 1932 medegedeelde. In den loop van het jaar 1936 werden in behandeling geno men 40 aanvragen tot een gezamenlijk bedrag van f 1.751.468, Van deze 40 aanvragen betroffen er 32 tot een bedrag van f 1.637.472,— de voortzetting (wegens afloop van den leenings- termijn) van een bestaande leening. De 8 overige aanvragen betroffen alle de overneming van bestaande leeningen en be liepen te zamen f 113.996,—. Zij werden alle tot het volle bedrag toegestaan en aangenomen. Van de 32 aanvragen tot voortzetting werd er één tijdens de behandeling ingetrokken. De overige 31 werden tot het volle bedrag toegestaan en beliepen te zamen f 1.622.432, Voor sluiting kwamen in aanmerking de 8 in dit jaar aan genomen posten tot een bedrag van f 113.996,Zij kwamen alle dit jaar tot stand. Naar de grootte laten zich de gesloten leeningen verdeelen als volgt: VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. groot Totaal 8 leeningen, te zamen groot f 113.996, 4.000,— 11.000,— 60.496,— 38.500,— beneden f 5.000, 5.000,— tot 10.000,— 20.000,— 40.000,— van f 10.000,— 30.000,— 1 leening, groot f 2 leeningen, te zamen groot w 1 leening, groot

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 607