31 7 voor 1 lee- Rente. ’s-Gravenhage, Juni 1937. r De Directeur, W. F. WIJTHOFF. De onder 1, 5 en 6 genoemde panden werden ingekocht door de N.V. „Stedeljjk Belang”. Ter zake van geleden verliezen werd nog ontvangen een bedrag van f 1.245,25, terwijl nog betaald werd ter zake van een in 1935 geleden verlies f 38,36. Het executie-verlies ver minderde daardoor tot f 128.516,09. Kapitaal werd in 1936 niet opgenomen. Afgelost werd Kapitaal, f 303.174,waarvan f 14.925,25 als afschrijving van disagio ten laste van de verlies- en winstrekening komt. De exploitatie-winst bedraagt, na aftrek van f 14.925,25 ter Rekening, gedeeltelijke afschrijving van het disagio, f 60.888,83. In ver band met het verlies bij executie ad f 128.516,09 sluit de verlies- en winstrekening met een nadeelig saldo van f 67.627,26. Dit bedrag moet ingevolge art. 17 der beheersverordening door de Gemeente worden gedekt. huizen, beneden- en bovenwoningen, winkels met bovenwoningen en een villa. Het toezicht op den staat van onderhoud werd uitgeoefend op dezelfde wijze en met denzelfden uitslag als bij de Hypo theekbank. De rentevoet was voor 7 leeningen 4% en ning 5 De in 1936 ontvangen aflossingen bedroegen in totaal Aflossingen, f 402.244,75, waarvan f 314.124,25 wegens vervroegde algeheele aflossing van 17 leeningen en f 11.816,wegens vervroegde gedeeltelijke aflossing. Aan vergoeding voor ontvangen. vervroegde aflossing werd f 2.008,42 Vergoeding voor vervroegde aflossing. In 1936 moest 6 maal tot executie of liquidatie worden over- Executies, gegaan, namelijk 1 maal wegens faillissement en 5 maal wegens wanbetaling van rente, aflossing en erfpachtscanon. Het Fonds leed de volgende verliezen: VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. 13.585,66 12.556,01 5.092,59 f 129.722,98 21.764,71 61.199,56 15.524,45 1. op 2 benedenhuizen (waarvan 1 met winkel) met 2 afzonderlijke bovenwoningen aan de Azaleastraat 2. op 1 portiekhuis aan de Scheld est ra at 3. op 1 hoerenhuis aan de Sleedoornstraat 4. op 4 hoerenhuizen aan de Koekoeklaan, Merellaan en Meezenlaan 5. op 8 beneden- en bovenhuizen aan de Azaleastraat 6. op 2 portiekhuizen aan de Thomas-Sehwenokestraat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 608