31 31 9 8 EN LASTEN OVER 1930 LASTEN. BATEN. INKOMSTEN EN -UITGAVEN OVER 1936. REKENING VAN KAPITAALS GE MEEN TELIJK YPOTHEEKBANK. REKENING VAN BATEN VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. BEDRAG BEDRAG Art- Art. van het werkelijk uitgegevene. der werkelijke inkomst. 529.835,80 f 554 800,— 530.188,15 f f f f f 626.400,— 608.196,11 626.400,— II. f 177,30 TT n 1.700,— 1.700,— 177,30 n n n 1.240,56! III. 500,— 500.— n r 2,15 VI. tt n f f 22.201,27 n n 1.681,42 tt XI. n 1.000,— 33.300,— 33.300,— 30.819,19 tt tt VI. Vil. f f Batig saldo f 628.116,731 f 628.116,73 f 654.480,— f 654.480,— f BEDRAG BEDRAG UITGAVEN. INKOMSTEN. der gewijzigde van het werkelijk uitgegevene. der werkelijke inkomst. begroeting. hegrooting. 300.000,— 196.000,— f f f tt 654.406,74 d. Memorie. Memorie. Overboeking naar nieuwen dienst 9.680,— 9.680,— 9.670,44 n tt f Overboeking van den vorigen dienst Memorie. e. Memorie. f 952.415,— f 952.415,— f 654.406,74 f 952.415,— n TT n ti tt tt tt n n TT n tt n TT n n TT n n n r> 2.000,— 540,— 1.000,— Tl f TT TT III. IV. V. Hypotheekrente Door geldnemers betaalde kosten van schatting en onderzoek Vergoeding voor vervroegde aflossing Boete voor te late betaling Vergoeding van onkosten door geld nemers Vergoeding voor het door de Hypotheek bank gevoerde beheer enz: a. van het Noodhypothekenfonds b. van het Rijkshypothekenfonds Verhaal van pensioensbijdragen Rente in rekening-courant Rente uit anderen hoofde Vergoeding door schuldenaren voor be moeiingen der Hypotheekank in zake de exploitatie hunner panden Diverse baten der oorspronkelijke der oorspronkelijke j begroeting. 300.000,— 300.000,— 342.735,— 2.000,— 540,— 1.000,— 300.000,— 300.000,— 342.735,— 2.587,97 13.060,35 Afschrijving op disagio en leenings kosten Verlies bij executie Diverse lasten Afschrijving op dubieuse debiteuren 300.000,— 352.415,— Gezien De Directeur, W. F. WIJTHOFF. 17.940,— 2.000,— 4.000,— Memorie. a. b. I. II. 616,27 190.— De Administrateur, W. D. BOLL. 3.000,— Memorie. 157,- 1.026,60! 889,42 3.000,— Memorie. 17.940,— 2.000,— 4.000,— Memorie. 100,— Memorie. 1.550,— 643.186,30 300.000,—!,, 352.415,— 4.000,— 1.887,20 33,30 16,- 15.648,3’! 1.962,17! 5.622,04 568,24 IV. V. VII. VIII. IX. X. a. b. c. d. 654.406,74 654.406,74 9.670,44 14.331,29 2.586,34 40.694,22 628.116,73 9.680,— 14 331,29 2.586,34 40.694,22 635.480, — 19.000.— 654.480, — f 9.680,—L Memorie. T 602.480, — F 52.000,—1„ 654.480, —f 1.550,— 456.856,74 -f TT 300.000,—|f I. Rente van het kapitaal Kosten van schatting en onderzoek enz a. schattingen enz b. tusschentjjdsche herschattingen. c. inspectie Opgenomen kapitaal Door geldnemers gedeponeerd Aflossing door geldnemers Afschrijving van disagio en leenings- kosten (vgl. art. VI der Lasten van de Rekening van baten en lasten) Rente van door geldnemers bij de Hypo theekbank gedeponeerde gelden Rente in rekening-courant Algemeene onkosten a. personeel b. vergoeding aan de Gemeente voor gebruik van localiteit enz. c. pensioenlasten d. kosten van ongevallenverzekering. e. kosten van invaliditeitsverzekering. f. bureaukosten, drukwerk, zegels en diverse onkosten g. uitkeering aan de Gemeente wegens bijdrage in de kosten van beheer. h. afschrijving van meubilair der gewijzigde begroeting. der gewijzigde begroeting. Gesloten hypothekenf Teruggave aan geldnemers van door hen gedeponeerde gelden L Aflossing van kapitaalj„ 100- Memorie. der i oorspronkelijke begroeting. der gewijzigde begroeting. -5- der oorspronkelijke hegrooting. f 952.415,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 609