56 Ziekenhuizen. (V ervolg.) Ziekenhuis van den H. Joannes de Deo. Op 1 Januari 1936 waren in verpleging 346 patiënten (123 mannen en 223 vrouwen). In den loop van het jaar werden opgenomen 5137 patiënten (1848 mannen en 3 289 vrouwen). Gedurende het jaar werden dus 5 483 patiënten verpleegd (1 971 mannen en 3 512 vrouwen). Ont slagen werden 4 753 patiënten (1 612 mannen en 3 141 vrouwen), terwijl 370 patiënten (181 mannen en 189 vrouwen) zijn over leden. Op 31 December waren nog in verpleging 178 mannelijke en 182 vrouwelijke patiënten, alzoo in totaal 360 personen. Op 1 Januari 1936 waren 18 blijvend hulpbehoevende vrouwen (ongeneeslijken) in verpleging; gedurende het jaar werden geen dergelijke vrouwen opgenomen. Drie patiënten zijn in het ver slagjaar overleden, zoodat aan het einde van het jaar 15 in ver pleging bleven. Het aantal verpleegdagen bedroeg in totaal 149 279, dat der beschikbare bedden op 31 December 470. Behalve de directeur-geneesheer waren op het einde van het jaar 9 gcneesheeren, 1 tandarts en 8 assistent-geneesheeren aan het Ziekenhuis verbonden. Diakonessenhuis. Gedurende het verslagjaar zijn 2 591 pa tiënten verpleegd. Het aantal verpleegdagen bedroeg 60210; overleden zijn 118 patiënten. Het aantal groote operaties bedroeg 1 297. Er waren 7 huisdokters en 89 verplegenden in het zieken huis werkzaam. Het aantal beschikbare bedden was op 31 De cember 195. De baten bedroegen f 332.622,80, de lasten f 333.723,65; nadee- lig saldo: f 1.100,85. Roode Kruis Ziekenhuis. Het aantal patiënten was op 1 Ja nuari 1936 124. Gedurende het jaar werden 2 496 patiënten opgenomen. Als hersteld of verbeterd werden 2 326 patiënten ontslagen, terwijl 169 patiënten zijn overleden. Het aantal ver pleegdagen bedroeg 55 505. Op 31 December waren 125 patiënten in verpleging. Er werden 1753 operaties verricht, terwijl het aantal behandelingen op de polikliniek 9 827 bedroeg. Op 31 De cember was het aantal verpleegsters 75, dat der beschikbare bedden 158. Juliana-Kinder ziekenhuis. Op 1 J anuari 1936 waren aanwezig 116 patiëntjes. In den loop van het jaar werden 1388 patiëntjes opgenomen, zoodat in totaal 1504 kinderen zijn verpleegd met 49 950 verpleegdagen. Ontslagen werden 1 295, overleden zijn 67 patiëntjes. Op 31 December 1936 waren 142 kinderen aanwezig; het aantal beschikbare bedden bedroeg op dien datum 160. Behalve de geneesheer -directeur en de adjunct-directriee waren aan de inrichting verbonden 14 geneeskundigen en 89 interne verpleegsters. Sophia-stichting. Het aantal patiëntjes bedroeg op 1 Januari

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 60