31 31 10 11 BALANS PER G EM E E N T EL IJ K ïj JÏPOTHEEKBANK. 31 DECEMBER 1936. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. f Hypothecaire geldleeningen 11.551.442,50 f 11.812.392,96 f f 717,01 55 500,— 849.670,22 55 n 936.212,94 1.000,— 55 f 595.813,34 41.584,02 977.796,76 5.622,04 590.191,30 260.950,46 nog beschikbaar f 373,80 119,- 55 159,53 214,27 f f 22.928,23 151.401,60 2.737,97 20.190,26 55 f 204.718,89 64.632,— 64.687,— 55 86.714,60 55 13.110,35 191.608,54 93.605,23 55 f 936.212,74 41.584,02 55 Afschrijving dubieuse debiteuren 13.726.693,54 f f 13.726.693,54 977.796,76 40.694,22 Gelden: kas kassier (Gemeenteontvanger in rekening-cou- rant) postrekening Personen: geldnemers, voor van hen te vorderen rente en aflossingen diversen, voor te vorderen uit anderen hoofde 806.713,43 42.239,78 145.182,48 6.219,12 Gemeente ’s-Gravenhage, kapitaal Gemeente ’s-Gravenhage, loopende rekening: aflossing van kapitaal rente van kapitaal vergoeding voor gebruik van localiteit enz. vergoeding voor de beschikbaarstelling van per soneel uitkeering wegens bijdrage in de kosten van beheer Af: rente in rekening-courant Onkosten: nog te betalen voor leveranties, drukwerk enz. Af: voorraad zegels enz De Administrateur, W. D. BOLL. Gezien De Directeur, W. F. WIJTHOFF. Stortingen (door achterstallige geldnemers ten behoeve van de Hypotheekbank, het Nood- hypothekenfonds en het Rijkshypothekenfonds gestorte gelden, wegens gedeeltelijke afdoening van posten, welke gelden nog niet op de vorde ringen zijn afgeboekt) enz Reserve: op 1 Januari 1936 Bij: baten van de belegde reserve over 1936 61.327,54 528.985,80 4.000,— f Rijkshypothekenfonds: saldo wegens ten behoeve van het Fonds ont vangen en uitgegeven gelden Af: vergoeding door het Fonds voor het door de Hypotheekbank gevoerde beheer en restitutie van onkosten enz Xoodhypothekenf onds saldo wegens ten behoeve van het Fonds ont vangen en uitgegeven gelden Af: vergoeding door het Fonds voor het door de Hypotheekbank gevoerde beheer en restitutie van onkosten enz Belegde reserve op 1 Januari 1936 Bij: baten van de belegde reserve over 1936 f Disagio en leeningskosten Schatting en onderzoek, voor aan informatiecoupons enz. Af: schatters, voor het verrichten van schattingen enz. 4e kwartaal 1936 f 55, geldnemers voor reeds betaalde rente en aflossingen van het 1ste kwartaal 1937

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 610