31 31 12 13 REKENING VAN BATEN REKENING VAN KAPITAALSINKOMSTE) ft’ -UITGAVEN OVER 1936. NOODHYPOTiq lENFONDS. LASTEN OVER 1936. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. BEDRAG BATE N. Art. LASTEN. Art. inkomst. f f 42.211,87 f f f 68,08 3.087,97 f f 41.700,— f 41.700,— f f 42.279,95 42.700,— Nadeelig saldo I Batig saldo 'f f 42.279,95 f 41.700,— 42.700,— f 41.700,— f 42.279,95 42.700,— BEDRAG BEDRAG INKOMSTEN. UITGAVEN. f f Memorie. Memorie. f 59.651,— 59.651,- f f 15.024’— 59.651 59.651,— c. f 15.024,— f f f f Overboeking van den vorigen dienst d. Overboeking naar nieuwen dienst. e. f 15.024,— f 59.651,— f 59.651,— f 59.651,— f 59.651,— f 15.024,— Gezien De Administrateur, W. D. BOLL. n f 15.024,— Hypotheekrente Rente in rekening-courant Rente uit anderen hoofde. Door geldnemers betaalde kosten van schatting en onderzoek Vergoeding voor vervroegde aflossing Boete voor te late betaling Vergoeding van onkosten door geldnemers Diverse baten De Directeur, W. F. WIJTHOFF. Gesloten hypotheken Teruggave aan geldnemers van door hen ge deponeerde gelden Aflossing van kapitaal Memorie. Memorie. Memorie. 3.500,— der gewijzigde begroeting. der gewijzigde begroeting. 37.250,58 20,51 van het ■werkelijk uitgegevens. van het werkelijk uitgegevene. 1. II. III. IV. 59.651,— Memorie. der werkelijke inkomst. VI. VIL VIII. 38.200,— Memorie. 59.651,- Memorfe. 59.651,— Memorie. Memorie. Memorie. 400,— Memorie. Memorie. Memorie. Memorie. Memorie. 3.500,— Memorie. 87,61 1.841,30 f 42.279,95 59.651,— Memorie. 15.024 - a. b. I geraamd by de I oorspronkelijke begroeting. a. b. c. d. BEDRAG der gewijzigde der werkelijke begrooting. inkomst. i geraamd bij de j oorspronkelijke begrooting. Memorie. I. i Rente van het kapitaal. j Rente in rekening-courant f 37.242,56 20,51 IV. Rente uit anderen hoofde V. Kosten van schatting en onderzoek enz. VI. Algemeene onkosten VII. j Afschrijving op disagio en leeningskosten VIII. i Verlies bij executie i Diverse lasten j Afschrijving op dubieuse debiteuren Memorie. Memorie. 400,— Memorie. Memorie. 87,61 1.841,30 Opgenomen kapitaal Door geldnemers gedeponeerd I Aflossing door geldnemers Afschrijving van disagio en leeningskosten (vgl. art. VII der Lasten van de Rekening van baten en lasten) der gewijzigde begrooting. J II. j Rente in rekening-courant lil. 1 Rente van door geldnemers bij het Fonds ge deponeerde gelden geraamd bij de 1 oorspronkelijke begrooting. 41.700,— 600,- Memorie. geraamd by de oorspronkelijke begrooting. 40.700,— 600,— Memorie. 42.700,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 611