31 31 15 14 te NOODHYPOTH1 [ENFONDS. BALANS PER 31 DECEMBER 1936, VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. f 881.990,— Gemeente ’s-Gravenhage, kapitaal 881.990,— Hypothecaire geldleeningen f f 15.024,— 500,— rente van kapitaal 38.092,56 20,51 rente in rekening-eourant 20.190,26 53.637,07 Personen: 500,— Afschrijving dubieuse debiteuren 1.841,30 f 36.196,80 Af: 124,53 Saldo geldnemers 36.072,27 f Af: 784,16 uit anderen hoofde 35.288,11 937.968,37 f f 937.968,37 Gezien geldnemers, voor van hen te vorderen rente en aflossingen geldnemers, voor reeds betaalde rente van het 1ste kwartaal 1937 Gemeente ’s-Gravenhage, loopende rekening: aflossing van kapitaal Pandgevers, voor door derden aan geldnemers verstrekte hypotheken De Administrateur, W. D. BOLL. De Directeur, W. F. WIJTHOFF. Hypothecaire vorderingen, aan de Gemeente ver- pand tot zekerheid van door den geldgever aan gegane verplichtingen uitkeering wegens bijdrage in de kosten van beheer Gemeentelijke Hypotheekbank, wegens door haar ten behoeve van het Fonds gedane ontvangsten, na aftrek van kosten van beheer enzI 500,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 612