31 31 17 16 REKENING VAN KAPITAALSINKOMSTEN EN -UITGAVEN OVER 1936. [ENFONDS. EN LASTEN OVER 1936. RIJKSHYPOTHE REKENING VAN BATES VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. BEDRAG BEDRAG LASTEN. Art. BATEN. Art. f 509.943,65 f f n 1,57 n n IV. 6,- n i f Nadeelig saldo f f Batig saldo 584.178,78 f f 478.980,— f 584.178,78 f 478.980,— i) Bfl wijziging der begroeting zijn de bedragen gelijkgesteld aan die der Rekening. BEDRAG BEDRAG UITGAVEN. I N K O M S T E N. Memorie. 113.996,— f f 343.690,— c. 14.925,25 14.930,— f f 418.735,33 n d. Overboeking naar nieuwen dienst. f f Overboeking van den vorigen dienst e. n 418.735,33 f 343.690,— 418.735,33 f f 343.690,— f Gezien f 328.760,— r> t f r> r» r> n rt n I. II. III. IV. Hypotheekrente Rente in rekening-courant Rente uit anderen hoofde Door geldnemers betaalde kosten van schat ting en onderzoek Vergoeding voor vervroegde aflossing Boete voor te late betaling Vergoeding van onkosten door geldnemers Provisie Diverse baten De Directeur, W. F. WRITEOFF. geraamd by de oorspronkelijke begroeting. geraamd bij de oorspronkelijke begroeting. der werkelijke inkomst. der werkelijke inkomst. 516.551,52 67.627,26 417.170,- 1.565,33 2.008,42 830,45 120,50 3.457,50 191,- Rente van het kapitaal Rente in rekening-courant Rente van door geldnemers bij het Fonds gedeponeerde gelden Rente van bij het Fonds gedeponeerde waar borgsommen Rente uit anderen hoofde Kosten van schatting en onderzoek enz. Algemeene onkosten Afschrijving op disagio en leeningskosten Verlies bfl executie Diverse lasten Gesloten hypotheken Teruggave aan geldnemers van door hen ge deponeerde gelden Aflossing van kapitaal De Administrateur, W. D. BOLL. geraamd bij de oorspronkelijke begroeting, i) T> n rt n T> 425.413,77 994,85 470.200,— 4.400,— Memorie. 1. II. Ill. 1.565,33 303.174,— 343.690,— Memorie. f 402.244,75 n Memorie. 1.780,— 2.600,— Memorie. Memorie. Memorie. 343.690,— Memorie. Memorie. Memorie. Memorie. 15.450,— 14.930,— 18.200,— 430.400,— Memorie. 50,— 13.560,35 14.925,25 128.516,09 710,90 V. VI. VIL VIII. IX. V. VI. VIL VIII. IX. a. b. c. d. a. b. 478.980,— van het werkelijk uitgegevene. 478.980,— n 584.178,78 Opgenomen kapitaal Aflossing door geldnemers Door geldnemers gedeponeerd Afschrijving van disagio en leeningskosten (vgl- art. VIII der Lasten van de Rekening van baten en lasten) geraamd bfl de h6t WBrkeUJk oorspronkelijke t'J begroeting. uitgegevene.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 613