31 31 19 18 RIJKSHYPOTH] ENFONDS. BALANS PEB 3 IECEMBER 193(5. 5,50 j VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. f 10.417.905,69 Gemeente ’s-Gravenhage, kapitaal Hypothecaire geldleeningen f 9.979.569,50 f 157.084,77 JJ 188.470,52 n 558.611,82 345.555,29 f f 45.973,77 200,- 45.979,27 299.576,02 438.336,19 10.976.717,51 f 10.976.717,51 f Disagio en leeningskosten Gemeentelijke Hypotheekbank, wegens ten behoeve I van het Fonds door haar gedane ontvangsten, na aftrek van de kosten van beheer enz. Saldo verlies het 2e halfjaar 1936 verschuldigde rente voor van geldnemers nog te vorderen rente en aflossing 191.608,54 67.627,26 Gemeente ’s-Gravenhage, loopende rekening: aflossing van kapitaal rente van kapitaal rente in rekening-courant bijdrage in de kosten van beheer Waarborgsommen: voor door huurders van bij het Fonds in exploi tatie zijnde huizen gestorte gelden Af: vooruitbetaald aan hypotheekrente en aflossingen voor verschuldigde rente van waar borgsommen 131.703,20 425.413,77 994,85 500,— Gezien De Directeur, W. F. WIJTHOFF. De Administrateur, W. D. BOLL. Personen: voor door geldnemers per 1 Januari 1937 over f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 614