32 32 6 7 Van de ontvangen rente wegens „Andere geldleeningen” werd wegens vervroegde terugbetaling gerestitueerd f 2.458,55. De verdeeling van de ontvangen rente naar den rentevoet blijkt uit den hierna volgenden staat. r, 31.506,26 8. SALDO LEENINGEN. Het saldo leeningen op onderpand bedroeg op 1 Januari 39 714 ad f 540.828,75 en op 31 December 39 851 ad f 516.034,25, alzoo in aantal 137 meer tot een lager bedrag van f 24.794,50. Op 31 December waren alle in 1936 verstrekte voorschotten terugontvangen, zoodat ter zake geen saldo bestond. Het saldo der op 31 December uitstaande „Andere geldlee ningen” bedroeg in aantal 2 861 en in bedrag f 247.810,47, tegen 2 870 ad f 261.154,42 op 31 December 1935, een vermindering dus in aantal en bedrag van 9 stuks en f 13.343,95. Het algemeen totaal van het saldo der uitgeleende gelden bedroeg: De volgende staat geeft een overzicht van de gehouden ver- koopingen. f 13.842,40 in 1935. loon- Aan bewaarloon, geheven van meubilaire goederen naar de Bewaarloon. ingenomen ruimte en van rijwielen, werd ontvangen f 3.139,95. In 1935 was dit bedrag f 3.177,95, eene mindere ontvangst dus van f 38, Aan vendugeld, 10 van de koopsom bedragende, werd ont- Vendugeld. vangen f 8.322,31 tegen f 8.632,87 in 1935. Het ontvangen administratieloon bedroeg f 14.381,74 tegen Admlnistratie- i r 9. FINANCIEELE UITKOMSTEN. Aan interest werd in totaal ontvangen f 93.438,13 tegen f 95.233,42 in 1935. Die ontvangst is te splitsen als volgt: VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. Overschot. Verlies. hoofdsom. interest. adm.loon. vendugeld. 1 2 3 6 4 12 13 9 f f f f f f f f f f 3,06 I f 63.159,75 f 4.103,64 f 800,— f 956,37 f 624,85 f 13.417,04 91.382,44 f f 1,54 f 5 pCt. 10 pCt. 7 pCt. 6 pCt. Bedrag. LEENING. Aantal. en 6 pCt. 2,15 f 2.011,22 25 979 f 109.944,— f 60.931,17 91 717 n Totaal f 763.844,72 f 20,33 8 n f 2.356,81 1 172 f28.118,60 2 568 1935 1936 f 56.865,98 f 58.838,75 Leeningen op onderpand. Ontvangen interest Voorschotten op pensioenen. Andere geld- leeningen. V erkooping gehouden in Aantal onder panden. 1 263 1 323 1 322 1 468 1 384 1 115 131,56 139,56 139,40 144,82 135,42 109,24 bewaar- loon. 1,04 0,50 15.763,61 15.906,68 16.181,96 15.014,53 15.249,79 13.265,87 0,49 1,63 0,54 0,30 0,07 0,03 2.463,08 1.920,19 2,005.88 1.543,89 2.433,60 3.050,40 65,21 0,02 2,52 30,10 Januari Maart Mei Juli September November 20,83 2.487,12 703,15 739,03 747,45 702,36 682,24 529,41 195,42 222,75 155,91 156,69 129,75 95,85 13.301,02 13.988,12 14.176,62 13.470,94 12.816,26 10.215,50 77.968,46 Percen tage van de totale rente- ont- vangst. van afgeloste beleeningen met ander onderpand dan effecten van afgeloste beleeningen met effecten als onder pand van voorschotten op pensioenen van „Andere geldleeningen” van door verkoop van ander onderpand dan effecten afgewikkelde beleeningen Totaal 1.210.607,— 980,— 10.748,50 f 11.343,50 11.509,25 10.989,— 10.367,75 8.201,75 f 516.034,25 247.81047 1.435,25 1.448,73 1.473,51 1.367,82 1.388,95 1.208,05 f 8.322,31 4.103,64 f 93.438,13 Totaal kolommen 3 t./m. 9. 4.353,23 f 95.233,42 Opbrengst (vendugeld inbe grepen). Eerste maand 2 pCt., tweede en derde maand elk 1 pCt., overige maanden pCt. kosten der verkooping. 8 I 20,33 2.356,81 28.118,60 f 86,10 94,05 151,10 110,25 112,15 71,20 7 875 i) Dit bedrag is geboekt op de rekening „Onvoorzien” (zie bladz. 9). van leeningen op onderpand van voorschotten op pensioenen. van andere geldleeningen 235.370,84 358.009,80 Op onderpand Gebruikte kleederen en beddegoed be neden f 10,— Gouden, zilveren, linnen, wollen en diverse goederen. Effecten Voorschotten op pensioenen Andere geldleeningen Van de opbrengst was verschuldij K de Bank wegens recht van waarborg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 619