32 8 f 6.547,05 Jaarwedden. Rente van opge nomen Opgenomen gelden. Blondere ontvangsten. Commissie- gelden. Vervallen over schotten van verkochte on derpanden. Aan eommissiegelden werd ontvangen f 408,14 of f 63,93 meer dan in 1935. Het bedrag van het overschot, door de houders der beleen- bewijzen niet afgehaald binnen den in het Reglement aange geven termijn en daardoor aan de Bank vervallen, bedroeg f 4.102,26 of f 180,38 meer dan in 1935. De sedert 1927 verkregen overschotten van verkochte onder panden en de daarop uitbetaalde bedragen aan de houders van beleenbewijzen zijn in den volgenden staat opgenomen. 4.806,50 61,75 f 94,25 1.584,55 Aan bijzondere ontvangsten werd geboekt wegens: verhuren van zitplaatsen op de publieke veilingen waarschuwingen aan geldnemers vrijgekomen van de reserve op in 1936 verkochte winkelgoederen diverse Aan jaarwedden werd uitgegeven, inbegrepen kinderbijslag ad f 106,66, f 69.463,03 of f 2.709,92 minder dan in 1935. Het saldo op 31 December aan de Gemeente verschuldigd bedroeg f 838.000,hetgeen f 59.500,lager is dan op 31 De cember 1935. Aan rente van opgenomen gelden werd betaald f 27.891,06 of gelden, f 4.387,06 minder dan vorig jaar. De te vergoeden interest be droeg van 1 Januari t./m. 31 Maart 4 en van 1 April t./m. 31 December 3 Ingekochte goe- Het nadeelig verschil van den winkelverkoop is geboekt op deren. de rekening „Ingekochte goederen”; het verlies bedroeg f 4.440,14, de winst f 3.800,66. Tegenover het geboekte verlies staat evenwel de beschikking over een te hoog gereserveerd bedrag van f 4.806,50, hetwelk verantwoord is onder „Bijzondere ontvangsten”. VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. Verjaard. f f 1ste jaar daarna. f T> y> n n n n r> Nog opvorderbaar. n i n n n i n n n 5.102,25 Uitbetaald in het jaar, waarin het overschot werd verkregen. 1.692,78 2.430,11 2.136,76 1.546,98 1.088,55 940,40 932,84 1.081,20 1.019,71 5.981,83 7.346,48 6 828,93 5.084,29 4.504,91 3.919,15 3.903,72 3.921,88 4.102,26 8.365,53 8.079,58 6.724,34 7.551,15 7.447,20 8.314.79 f 12.583,72 j 17.048,92 17.859,19 13.329,80 I n n n n M n n n T> n n n n f 20.258,33 26.825,51 26.824,88 19.961,07 13.958,99 12.939,13 11.560,90 12.554,23 12.569,17 13.417,04 1927 i 1928 I 1929 I 1930 I 1931 1932 1933 1934 1935 1936 Jaar.Bedrae van het overschot.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 620