32 32 11 10 VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. BEDRIJFS REKENING. Bijlage I. BENAMING. Artikel. BENAMING. Artikel. Baten. Lasten. 69.463,03 f f f 90.979,58 I. 97.800,— f 72.115,— Interest I. Jaarwedden 12.069,62 14.381,74 II. 14.500,— 14.832,— Administratieloon Pensioenen en wachtgelden II. 12.195,- III. 3.500,— 3.139,95 12.195,— Bewaarloon III. Huur van de gebouwen 8.322,31 IV. 10.775,— Vendugeld IV. n r> 5.491,062i 27.891,06 i 22.400,— r V. 425,— 408,14 Commissiegelden n 1.744,67 55,332) 1.800,— V. Kosten der verkoopingen VI. VI. 110,80 49,2 O2) f+ 102,262), 4.000,— 4.102,26 160,— n VIL VII. pensioens- 6.816,42 7.045,— 6.811,03 8.038,— VIII. 7.352,60 7.170,— VIII. Memorie. n IX. IX. 6.547,05 Bijzondere ontvangsten 5.055,— 639,48 i Memorie. 639,482) V n X. f 134.697,45 2.000,- 4.454,93 Onvoorzien XI. 890,— n f 150.732,22 Totaal der Lasten f 147.600,— XII. 134.697,45 143.100,— Baten 6.000,- 6.000,— f Nadeelig Saldo f 16.034,77 4.500,— f 150.732,22 f 147.600,— Werkelijk bedrag. Werkelijk bedrag. Besluit van den Gemeenteraad d.d° 8 Februari 1937 (Bijl. n° 69). 2) Besluit van den Gemeenteraad d.d° 28 Juni 1937 (Bijl. n° 323). Interest van bij de Gemeen te opgenomen gelden Afschrijving op meubelen en gereedschappen A andeel in de storting van bijdragen in het pensi oenfonds voor Gemeente ambtenaren Oorspronkelijk geraamd bedrag. Verhoogd of verlaagd met 567,— 659,972) 182,6O2) Overschotten van verkoch te onderpanden aan de Bank vervallen Oorspronkelijk! geraamd bedrag. Verhoogd of verlaagd met f 2.900,— 248,032) - 70,-') - 2.692,382) f 143.100,— 2.000,— 3.564,932) De Administrateur, F. C. Kierdorff. Algemeene onkosten Ingekochte goederen (ver- lies op winkelgoederen). I Aandeel in de kosten van beheer der Gemeente 2) -1-1.492,05 Vs van het verlies per 31 December 1932 door waardevermindering van winkelgoederen Verhaal van bijdragen Ingekochte goederen (winst op winkelgoede ren) 233,-')', 4>422).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 622