32 32 13 12 kantoorbehoeften enz. winkelgoederen VERSLAG DER GBMEENTEBANK VAN LEENINO. VERSLAG DER GBMEENTEBANK VAN LEENING. 1 DECEMBER 1936. BALANS PER Bijlage II. f 127.971,57 f 5.664,66 Meubelen en gereedschappen f f 516.034,25 247.810^47 763.844,72 f 5.218,37 n 119.167,36 n f n 78.404,4:; n n 1.757,27 f 1.118.844,78 'ER 31 DECEMBER 1936. BEKNOPTE INVENTARIS Bijlage lil. Op 1 Jan. 1936. f f 110,15 f f 0,65 f 5.107,57 f 446,29 f f 110,80 f 5.218,37 f 5.664,66 f f 5.664,66 f D r> •n r> n n n De Administrateur, F. C. Kierdorff. f 1.118.844,78 Leeningen: op onderpand op pensioen andere geldleeningen Diverse voorraden: geldswaarden: Meubelen en gereed schappen Hoofdkantoor Bijkantoor A. Bijkantoor B Bijkantoor E Vermindering in 1936. 829,27 I 118.338,09 f 5.476,22 71,01 43,92 73,51 Gemeente ’s-Gravenhage Gemeente ’s-Gravenhage geldleening voor rente van kasgeld voor huur van de gebouwen voor aandeel in de kosten van beheer. f 4.925,72 70,01 39,33 72,51 880.086,06 5.484,95 93.041,61 5.102,25 77.361,04 i 1.043,39 J 6.000,— 127.971,57 16.034,77 8 8 8 8 Afschrijving in 1936. f 5.035,87 70,01 39,98 72,51 f 440,35 1,- 3,94 1,— 40,95 96,05 1.010,80 212,17 231,25 348,75 838.000,— I 27.891,06 I 12.195,— 2.000,— f 5.476,22 71,01 43,92 73,51 Totaal afgeschrevenI Boekwaarde op op 31 Dec. 1936. I 31 Dec. 1936. Gezien: De Directeur, D. Schild. Pensioenen en wachtgelden Afschrijving op meubelen en gereed schappen Reserve voor afschrijving op winkel goederen Overschotten op verkochte onderpanden Het geldig maken van dienstjaren voor pensioen Algemeene onkosten (nog verschuldigd) Crediteuren Personen-rekening Jaarwedden Ged. gelden 0,09 1.428,13 20.94 265,96 1,20 40,95 AFSCHRIJVINGEN. Vermindering in j 1936 wegens afboe-i king van het actief. I Totaal afgeschreven op 1 Jan. 1936. Geld en kas postchèque- en girodienst Vorderingen en vooruitbetalingen: verhaal van bijdrage voor eigen en wedu wen- en weezenpensioen pensioenen en wachtgelden personen-rekening aandeel i./d. winst brandstoffenvoorziening recht van waarborg debiteuren Gemeente ’s-Gravenhage: voor bij te betalen verlies door waarde vermindering van winkelgoederen Nadeelige saldi vorige jaren Saldo Verlies AANSCHAFFINGSWAARDE. Ver?e1r±ring I Op SI Dec. 1936, m ikfoo.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 623