Bijlage 33 I. INRICHTING EN TOEZICHT. VERSLAG van den toestand der Gemeentelijke Arbeids beurs te ’s-Gravenhage over het jaar 1936. van Comm, van Toez. en verdere commissies. De Verordening betreffende de Gemeentelijke Arbeidsbeurs 1. Verordeningen werd door den Gemeenteraad vastgesteld op 21 Maart 1932. Het en reglementen. besluit van Burgemeester en Wethouders tot uitvoering van de Arbeidsbeursverordening dateert van 4 November 1932. In den loop van 1936 hebben deze voorschriften geen wijziging onder gaan. In de vergadering van den Gemeenteraad van 20 Januari 2. Samenstelling 1936 werd, ingevolge art. 13 der Arbeidsbemiddelingswet, de Commissie van Toezicht op de Gemeentelijke Arbeidsbeurs be noemd. De samenstelling was op 31 December 1936 als volgt: de Wethouder voor Sociale Zaken, voorzitter; Mr. Dr. A. L. Scholtens, Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken, plv. voorzitter; leden-werkgevers: Mevrouw C. Neytzell de WildeMac Gil- lavry, voorzitster van het bestuur van de Nederlandsche Ver- eeniging van Huisvrouwen; J. N. v. Hanja, Lid H.O.R.E.C.A.F.; Ir. J. J. v. d. Wall, lid van de afd. ’s-Gravenhage van den Ned. Aannemersbond en Patroonsbond voor de bouwbedrijven in Nederland (N.A.P.B.); P. de Wit, lid van de Algem. R.-K. Werk- geversvereeniging in het bisdom Haarlem; plaatsvervangende leden-werkgevers: Mevrouw E. Collard Keyzer, viee-voorzitster van het bestuur van de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen; W. Muller, voorzitter van de afdeeling ’s-Gravenhage van de Vereeniging van Koffiehuis- Restauranthouders en Slijters; J. C. van Straaten, lid van de afdeeling Den Haag van den Bond van Smedenpatroons in Nederland; P. van Ensbergen, lid van de afdeeling ’s-Graven- hage van den Bond van Ned. Schilderspatroons; J. L. Waterreus, lid van de Algem. R.-K. Werkgeversvereeniging in het bisdom Haarlem; leden-werknemers: J. W. van den Akker, voorzitter van de afdeeling ’s-Gravenhage van den Ned. R.-K. Volksbond; H. J. Baart, voorzitter van den Nieuwen Haagschen Bestuurdersbond; H. Dijkstra, secretaris van den Haagschen Christelijken Bestu-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 624