33 2 1. Commissie van Toezicht voor het Handels- en Kantoorper soneel. renbond; G. van Loon, voorzitter van de afdeeling Den Haag van den Alg. Bond van Overheidspersoneel in Nederland. plaatsvervangende leden-werknemers: J. H. Steyn, secretaris penningmeester van de afdeeling ’s-Gravenhage van den Ned. R.-K. Volksbond; A. A. Sleyser, voorzitter van den Besturen bond ’s-Gravenhage van de Ned. Vakcentrale; E. Bod, plaatselijk bestuurder van den Ned. Chr. Bouwarbeidersbond; G. J. de Bruin, voorzitter van de afd. Den Haag van de Ned. Federatie van Fabrieksarbeiders; M. H. Stam, secretaris van den Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden. Er waren op 31 December 1936 twee vacatures door het over lijden van het lid-werkgever A. J. Otto, voorzitter der afdeeling ’s-Gravenhage van den Bond van Smedenpatroons en het lid- werknemer Th. B. V. Dill, voorzitter van de afdeeling Den Haag van het Nationaal Verbond van Gemeenteambtenaren. Krachtens art. 20, 2e lid, der Arbeidsbemiddelingswet 1930 wordt het toezicht op de districts-arbeidsbeurs opgedragen aan een commissie bestaande uit de leden van de Commissie van Toe zicht op de Gemeentelijke Arbeidsbeurs benevens ten minste één werkgever en één werknemer, die het bedrijf uitoefenen in een andere gemeente van het district dan waar de districts-arbeids beurs is gevestigd en twee leden van de besturen der tot het district behoorende gemeenten met uitzondering van die, waar de districts-arbeidsbeurs is gevestigd. De Commissaris der Koningin benoemde 21 November 1933 ingevolge art. 20, 4e lid, der Arbeidsbemiddelingswet tot lid- werkgever J. de Vries en tot lid-werkman L. Snoeren, beiden te Voorburg en tot leden, tevens deel uitmakende van het bestuur eener tot het district behoorende gemeente: H. J. Blom, wet houder der gemeente Rijswijk en A. L. Verhagen, wethouder der gemeente Naaldwijk. In de vergadering van den Gemeenteraad van 17 December 1934 werden de vakcommissies samengesteld. Ingevolge art. 10 der Verordening op de Gemeentelijke Arbeidsbeurs treedt als voorzitter op de directeur. Tot plv. voorzitter werd benoemd de hoofdcommies bij de Gem. Arbeidsbeurs R. P. Baas. De verdere samenstelling was op 31 December 1936 als volgt (de plaats vervangende leden zijn tusschen haakjes vermeld): Leden-werkgevers: G. Hennus (F. v. Alphen), Mr. G. J. Henny (Dr. J. Janssens), J. B. W. A. Giesbers (F. Keislair), J. D. Brinkmann (B. Bond). VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 625